هرچه مرتبط است با ‘قاسم’


قاسم به این …

سهم گزارش جالبی را زده است و البته ...

قاسم در بین این …

یکیدیگر از سهم هایی که می تواند جالب باشد قاسم است...

قاسم و پخش هر دو …

قیمت هر دو سهم در بازار طی این مدت...

قاسم یکی از سهم هایی که …

این سهم را واقعا باید زیر نظر داشت می تواند...

در نماد قاسم اگر این …

دیروز قاسم فروش ملک را اعلام کرد و بالاخره ملک فروخت ...

در نماد قاسم به این …

بالاخره پس از کش و قوس های فراوان قاسم هم...

درنماد قاسم …

در بازار این سهم خیلی طرفدار نداشت ولی ,...

در نماد قاسم …

صریح و شفاف باید گفت اوضاع...

قاسم هم با این …

قاسم چند روزی است که نوسان....

در بازگشایی قاسم …

آه بسیاری از سهامداران پشت سر سهم است...

قاسم با این …

۲۲ شهریور درخواست مجمع....

قاسم با این شرایط …

باید جبران مافات کند ....

قاسم با این شرایط …

باید بی تعارف گفت....

در نماد قاسم …

چند باری که در....

قاسم با این …

عاملی که سهم را ...