هرچه مرتبط است با ‘فولاد و فلزات’


در بین فولاد و فلزات …

در این گروه یعنی فولاد و فلزات شرایط خوبی را داریم...

در هرمز و سایر اعضای گروه …

دیروز بورس کالا روز خوبی برای گروه فولاد و فلزات بود...

گروه فولاد و فلزات …

در بورس کالا دیروز اتفاقات جالبی رخ داد ...

فضای گروه فولاد و فلزات …

در بین گروه فلزات و فولاد فاسمین...

در گروه فولادی ها و فلزات …

در این گروه کاوه و ارفع ...

گروه فولاد و فلزات بازهم …

در مورد گروه فلزات و فولاد دیروز هم بحث شد...

در فولاد و فلزات اعضای گروه …

گزارش های ماهانه چند گروه بسیار خوب هستند ...

در بین گروه فولاد و فلزات …

در مورد این گروه حقیقتا از فولاد انتظار بیشتری داشتیم...

در فولاد و فلزات …

تکرار زیاد موضوع نیز خوب نیست ولی...

در گروه فولاد و فلزات به این …

ابتدا سراغ نوسانی ها برویم و بعد سراغ بنیادی تر ها...

در بین فولاد و فلزاتی ها …

دوباره وقت گزارش دهی شد و گزارش این گروه مهم ...

شکل گروه فولاد و فلزات …

بارها در مورد گروه فولاد و فلزات صحبت شده است...

در گروه فولاد و فلزات …

در مورد گروهی صحبت میکنیم که به شدت...

در گروه فولاد و فلزات نیز …

در مورداین گروه بازهم باید اذعان داشت ...

گروه فولاد و فلزات در این …

به نظر در فلزاتی ها فاسمین و فملی را ...

در گروه فولاد و فلزات …

در این گروه فاز فولادی ها کمی بهتر شده است...

در فولاد و فلزاتی ها باید …

در گروه فولاد با دید میان مدتی و اگر میخواهید...

در گروه فولاد و فلزات …

دیروز در مورد وضعیت خاص فولاد و فلزات بحث شد...

در گروه فولاد و فلزات …

بازی شرکت های این گروه عجیب شده است...

فضای فولاد و فلزات …

در بازار در مورد ۳ شرکت با توجه...

در گروه فولاد و فلزات …

از فولاد خیلی نگرانی نداریم صادرات محصولات...

در بین فولاد و فلزات …

درنماد های فولادی صادرات بسیار خوب...

به نظر در گروه فولاد و فلزات …

محمدی مدیرعامل فملی شد ببنید خبرخوبی است ولی ...

در گروه فولاد و فلزات …

بازی در این گروه جالب شده است ...

در گروه فولاد و فلزات …

باور کنید این اتفاقات بورس کالا برای بازار...

در گروه فولاد و فلزات …

در بازار هنوز گزارش فملی نیامده ولی قطعا...

گروه فولاد و فلزات به این …

فولادی و فلزاتی ها هنوز گزارش خاصی ندادند...

در گروه فولاد و فلزات …

روند صادرات فولادی ها بد نیست و این...

در فولاد و فلزات …

به نظر فولاژ با این ارزش بازار مورد توجه بازار قرار گرفته...

در گروه فولاد و فلزات

در مورد این گروه روی خیلی سخت به ...

در گروه فولاد و فلزات نیز …

در این گروه باید اذعان داشت ارفع بد باز...

فولاد و فلزات در بازار …

خبرها هم به کمک آنها امده...