هرچه مرتبط است با ‘فولادی’


در فولادی ها این دو …

در بازار نگرانی از بابت افت نرخ شمش است ولی...

در بین فولادی ها …

امروز در بین این گروه فولاد در بورس کالا ...

بازی فولادی ها با …

فولادی ها مشکلات اعتصاب راننده ها کمی تحریم و...

فولادی ها امروز در …

امروزیک شوک منفی به فولاد مبارکه وارد می شود...

در فولادی ها با این خبر …

شنیده های غیر رسمی حاکی از ان است که...

فولادی ها با گزارش هرمز …

با گزارش بسیار خوب هرمز خون تازه ای...

در نماد های فولادی هم …

در این گروه به نظر منفی امروز...

خبرهایی که فولادی ها به …

قبل از هر چیز خبرهای خوبی از گروه میرسد...

فولادی ها بعد از توفان گزارش ها …

گروه فولاد تقریبا گزارش های خود را کامل کرد ولی....

در گزارش های فولادی …

در بین گزارش های فولادی بازهم به نظر این فولاد بود که...

و بازهم فولادی ها …

امروز قیمت ۶۰۰۰ ریالی فولاد در تابلو نشان میدهد...

روی فولادی ها ارفع و …

شاید گزارش فولادی ها نظیر فولاد مبارکه با ...

دیروز فولادی ها با …

دیروز ورق های فولادی با رشد حدود...

امروز برای فولادی ها …

امروزروز مهمی برای فولاد و سنگ آهن است...

در فولادی ها با این …

دیروز فولادی ها با شدت تمام خرید شدند و کمی ...

فولادی ها با این …

فولاد مبارکه اسیر حاشیه های زیادی شده...

در فولادی ها با این …

در گروه فولاد زمزمه های خرید بلوک...

در فولادی ها با این …

بالاخره در بورس کالا محصولات فولادی یک افزایش...

خبرهای فولادی نیز …

خبر افزایش دامنه رقابت در ۱۵% خبر بدی...

خبرهای فولادی با …

در خبرها داشتیم که قیمت شمش با دلار....

روز فولادی که باید …

با همین شریاط فرض کنیم بورس کالا به ...

شرایط فولادی ها با این …

برخی حرف از کاوه می زنند و ...

در فولادی ها به این …

اگر مقدار فروش فخوز حفظ شود و تحریم ها روی او...

در نماد های فولادی …

در مورد این گروه فخوز با بیش از ۷۰% صادرات ....

در بین فولادی ها با این …

در مورد برخی نماد های فولادی برخی عزیزان...

در گروه فولادی ها …

در گروه های فولادی ذوب با این گزارش ماهانه...

در بین فولادی ها نیز …

در این گروه چند نماد خاص و پر حاشیه است ...

در نماد های فولادی …

دیروز جرقه رشد بازار در فخوز و معاملات او ...

شرایط فولادی ها به این …

فولادیها در بازار نشسته بودند و زیر سایه افتاب ...

با این فولادی ها به …

در بازار روی ارفع باید حساب کرد به نظر سهم ...

در گروه فولادی ها …

هنوز گزارش فولاد مبارکه نیامده است ولی...

در فولادی ها بازهم …

نمی دانیم بازاراز فولاد دنبال چه میگردد ...

در نماد های فولادی …

معاملات فولاد خیلی خوب بوده و به نظر...

در گروه فولادی ها نیز

خبر اخیر گروه را تحت تاثیر قرار داده ولی امروز...

درنماد های فولادی به این …

در مورد گروه فولاد اوضاع بسیار خاص پیش می رود...

درنماد های فولادی به این …

در مورد گروه فولاد اوضاع بسیار خاص پیش می رود...

در فولادی ها با این شرایط

امروز روز مهمی برای فولادی هاست...

در فولادی ها با این شرایط

بورس کالا دیروز تا حدودی خیال بازار را راحت کرد ...

در بین فولادی ها …

با توجه به گزارش های رسیده و منتشر شده ...

در بین فولادی ها …

در بازار به نظر با توجه به گزارش های رسیده...

در بین فولادی ها …

در بازار به نظر با توجه به گزارش های رسیده...

روز شلوغ فولادی ها …

در بازار گزارش ها رسید ذوب و فولاد گزارش دادند...

درگروه فولادی نیز …

در بازار زمزمه تعدیل در فخوز و به خصوص فولاد...

درگروه فولادی نیز …

در بازار گروه فولاد دیروز در بورس کالا رشد...

در گروه فولادی ها

در این گروه به نظر گزارش های رسیده خوب بوده ولی...

شرایط فولادی ها نیز

در مورد این گروه به نظر فولاد خبرهای خوبی را...

در نمادهای فولادی

در این گروه فخوز و فولاد باردیگر رشد می کنند...

در این فولادی ها …

در این گزارش سراغ کاوه ارفع و فولاژ میرویم...

در گروه فولادی بازهم …

در بازار که روشن است تمایل به سمت...

در گروه فولادی بازهم …

در بازار که روشن است تمایل به سمت...

در نماد های فولادی …

فضای قیمتی کمی خاص شده است ...

در نماد های فولادی …

فضای قیمتی کمی خاص شده است...

در نماد های فولادی …

فضای قیمتی کمی خاص شده است...

در نماد های فولادی …

به نظر در گروه فولاد انگار فقط مبارکه است که...

فولادی ها با این مهمان …

امرو که نه ولی فردا کاوه راهی بازار می شود ...

در فولادی ها …

در مورد گروه فولاد و سنگ آهن تصمیمات جالبی گرفته شده...

تحلیل بنیادی نورد و قطعات فولادی


در نماد های فولادی

در گروه زمزمه توقف فولاد شنیده می شود ولی ...

در گروه فولادی ها

قاعدتا افایش قیمت زغال خبرخوبی برای ذوب...

در فولادی ها به این

در این گروه نیز بخواهیم فیلتر کنیم ...

در خبرهای فولادی

در این گروه امروز دوباره شاهد عرضه ...

در گروه فولادی ها

فسپا را صحبت کردیم سهمی است که...

در نماد های فولادی …

امروز روز فولادی بورس کالا است. ..

فولادی ها به این

مهم ترین خبر که در این گروه می تواند رشد...

فولادی ها به این

مهم ترین خبر که در این گروه...

در نماد های فولادی …

فولاد را خوب می خرند و به نظر بخرید و ...

در نماد فولادی ها نیز …

بازار در این گروه خبرهای خوب رشد قیمت محصولات ...

در نماد فولادی ها نیز …

بازار در این گروه خبرهای خوب رشد قیمت ...

در فولادی ها نیز به …

در بازار دیروز بازگشایی فخوز را داشتیم که ...

در نماد های فولادی …

در نماد های گروه فولادی و فلزی زیاد صحبت کردیم...

در این سه نماد فولادی …

در گروه فولاد و فلزات به نظر فشار فروش...

در گروه فولادی…

فخوز در حالی بودجه فروش سالیانه را...

در نماد های فولادی و فلزی …

در مورد این گروه یک نکته خاص و مشترک وجود دارد ...

گزارش فولادی ها با این …

در حالی که سود خود فولاژ ....

فولادی ها در این راه …

تقریباً در همین ستون بارها در مورد...

در نمادهای فولادی …

در این گروه فولاد دیروز...

در نمادهای فولادی …

فخوز هم رفت برای مجمع ...

و در این دو سهم فولادی …

در مورد دو سهم صحبت می کنیم...

در گروه فولادی …

در بازار همیشه این شایعه است که...

در نمادهای فولادی …

درنماد های فولادی به نظر امروز ...

خبرهای فولادی که …

دیروز هم در مورد گروه فولاد صحبت شد...

وضعیت این دو فولادی …

در مورد این فولادو فولاژ....