هرچه مرتبط است با ‘فنورد’


در نماد فنورد به این

سهم گزارش عجیبی را داده است سهم صف خرید است ولی...

تحلیل بنیادی قطعات فولادی


در فنورد و فخاس

گزارش های گروه فولاد بد نبوده و نشان می دهد..

بازگشایی فنورد …


شرایط فنورد …


در نماد فنورد …