هرچه مرتبط است با ‘فلزاتی ها’


فایرا و سایر فلزاتی ها به این که …

در گروه فلزات البته فملی هنوز گزارش نداده است ولی...