هرچه مرتبط است با ‘فجر’


تحلیل تکنیکال فجر


تحلیل تکنیکال فجر


تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان


در نماد فجر با این …

به طور کلی هر بار که بفجر نرخ میدهد...

گزارش فجر با این …

فجر واقعا گزارش خوبی نداد و ذهن بازار...

در نماد فجر باید به …

گزارش اسفند مبین خیلی خوب بود ....

در نماد فجر

در این بازار شاهد بازگشایی فجر هستیم که ...

در بازگشایی مبین و فجر …

بازار روی این سهم ها خیلی کار نمی کند ...

در فجر هم به …

در این سهم به نظر خبر افزایش سرمایه...

گزارش فجر با این …

به گزارش فجر کاشان باید دو نگاه ویژه داشت ...

گزارشی که فجر با …

در این سهم گزارش های ماه به ماه نیز...

در مورد فجر …

در مورد این سهم باید گفت که ...

در مورد فجر …

یکی از سهم هایی که به شدت ...

در فجرو مبین …

در مورد این دو سهم ببنید اگر ...

تحلیل بنیادی پتروشیمی فجر


در فجر خبر …

در این نماد گزارش ماه به ماه تولید...

در مبین و فجر شرایط…

در مبین کار کمی شسته رفته تر است...

فجر امروز به …

فجر امروز به مجمع می رود...

در نماد فجر به این …

این سهم نیز جز سهم های اوراق مشارکتی است...

در فجر و مبین …

در این دو سهم به نظر بهتر است...

در فجر سود میتواند …

باید دنبال سهم هایی رفت که...

در نماد مبین و فجر …

هر چند بازار خیلی روی سهم امیدوار نبود ولی...

در نماد فجر …

درنماد فجر نیز سهم خریداران خاص...

شرایط فجر را …

گفته می شود امروز نماد ...

در نماد فجر…

در این گروه فجر حسابی عرضه شده ...

در نماد فجر و مبین …

عرضه ای که امروز با ...

در صورتی که فجر …

در مورد فجر کوتاه می نویسیم...

بازهم فجر و…

زمزمه هایی که امروز شدت عرضه...

بازهم فجر و مبین …

در مورد این دو سهم ابتدا از...

فجر و مبین در …

در مورد این دو سهم به نظر هر دو...

فجر می آید …

فجر بعد از دهه به بازار می اید...

اثرات عرضه فجر …

در مورد اثرات عرضه فجر به نظر...

عرضه فجر بعد از دهه فجر!

دیروز در خبرها داشتیم که...

در مبین و فجر …

قبل از هر چیزی باید در مورد...

در فجر با عرضه …

شایعات جالبی به گوش میرسد...

در فجر و مبین…

در مورد این سهم ها شایعات ...

در مبین و فجر …

عرضه اولیه فجر صورت میگیرد...

فجر در راه است ؟!

گفته می شود عرضه اولیه فجر به ...

فجر در راه است ؟!

عرضه اولیه فجر در دهه فجر...

شرایط عرضه اولیه فجر …

در بازار شایعه عرضه اولیه فجر است که...

تعدیل فجر …

در مورد فجر شاهد تعدیل زجر اور....

در نماد فجر …

نوسان گيران سهم را

شرايط فجر در …

البته زمزمه هايي در جريان

فجر با ترفند …

بر خلاف اكثر شركت ها اين سهم

بلوك فجر را …

چرا كه مي تواند بازدهي

فجر امروز را …

مرز تعادل براي نوسان

شرايط فجر با …

به نظر ميرسد سهم در قيمت هاي

فجر امروز را …

اما پس از تقسيم

معجزه براي فجر!

احتمالاً طي 1 ماه يپش رو بازدهي

فجر با اخباري كه …

احتمالاً فجر قيمتهاي

فجر در حالي با …

در صورتي كه سهم

فجر در حالي با …

به هر حال صف خريد سهم

فجر امروز را …

به نظر ميرسد فجر به

فجر با خبري كه …

در اين نماد بايد منتظر ادامه

فجر بارديگر در …

با اين شرايط خريد سهم

امروز فجر با …

براي ريسك پذيران با بازه زماني

شرايط فجر اميركبير با…

براي خريد در

در نماد فجر با خبر …

در صورت صحت اين خبر

فجر سپاهان در …

گفته شده امسال سود

در نماد فجر …

احتمال اين كه قيمت شركت

فجر سپاهان با …

از سوی دیگر به نظر میرسد که محدوده ...

شرایط فجر سپاهان …


در نماد فجر با …


فجر با قیمت …


فجر کاشان با …


فجر در شرایطی که …


در نماد فجر با خبر …


شرایط فجر با …


شرایط فجر با …


بازگشایی فجر کاشان با …


فجر با تعدیل سود …