هرچه مرتبط است با ‘فباهنر’


فباهنر بعد از …

در مورد این سهم باید اذعان داشت که...

فباهنر حیف شد !

سهم بازی خوبی در پیش گرفته بود و حالا ...

ماجرای عجیب فباهنر …

جریان را ساده پیاده سازی کنیم این است که...

خبرهای ادامه دار فباهنر …

همچنان جو فباهنر مثبت است ...

فباهنر معجزه گزارش ها !

بی تعراف بهترین گزارش ها تا به این لحظه...

در فباهنر با این که …

در مورداین سهم مفصل در مورد بودجه توضیح داده...

فباهنر با این خبرها …

سهم دیروز دو خبر خاص داشت خبر اول...

فباهنر با این که …

یکی از سهم هایی که در کنار فایرا و فملی می توان...

در فباهنر با این …

خبرهای زیر پوستی از سهم شنیده می شود...

تحلیل تکنیکال فباهنر


فباهنر با این …

در مورد این سهم نیز ببنید گزارش واقعا خوب است...

فباهنر در این …

فباهنر این روزها منفی است ولی...

فباهنر بااین که …

باهنر ناگهان مورد توجه بازار قرار گرفته است...

تحلیل تکنیکال فباهنر


در فباهنر هم بااین که …

سهم عجیبی است در بازار با این که...

فباهنر با این اخبار …

سهم با شایعات مختلفی مواجه است ...

در نماد فباهنر …

دیروز در میانه های بازار فباهنر تا حدودی...

تحلیل تکنیکال فباهنر


گزارش فباهنر با این …

سهم به نظر گزارش خوبی را داشته است ...

فباهنر برای بازگشایی …

سهم قبل از هر چیز مجمع موفقی را داشت...

فباهنر با این گزارش …

باهنر گزارش ۱۲ ماهه را داده است و با سرمایه...

فباهنر با این دو موضوع

سهم با دو موضوع سود و فروش مواجه است ولی...

تحلیل تکنیکال فباهنر


در نماد فباهنر …

در این گروه یعنی گروه روی به نظر فضای رشد قیمت...

در نماد فباهنر

به نظر سهم بعد از افزایش سرمایه اگر...

در نماد فباهنر امروز …

این سهم امروز برای مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه ....

تحلیل تکنیکال فباهنر


در نماد فباهنر به این

در این سهم نیز اوضاع خوب بوده است ...

فملی و فباهنر

در مورد این سهم قیمت جهانی خوب شده....

در فباهنر با این گزارش

در مورد فباهنر فضای قیمتی کمی تند ولی...

تحلیل تکنیکال فباهنر


درنماد فباهنر با این …

خبر افزایش سرمایه هم به داد سهم نرسید...

بررسی تکنیکی فباهنر


فباهنر در بازار …

اما در كوتاه مدت

در نمادفباهنر …

سابقه شركت در گزارش

باهنر در حالی که…

قیمت هایی که امروز ...

باهنر در حالی که …

اما به نظر میرسد اصلاح این

در نماد فباهنر …


در نماد فباهنر …