هرچه مرتبط است با ‘فایرا و فنوال’


فایرا و فنوال هر دو …

ابتدا سراغ فنوال برویم که از نظر نوسانی ...