هرچه مرتبط است با ‘فاما’


در فاما هر رویدادی …

فاما را از دو بعد باید دید هم عملیاتی و هم غیرعملیاتی...

در فاما با این که …

در مورد این سهم گزارش بدی نزده است...

فاما به این گزارش …

وقتی فاما گزارش ۱۲ ماهه را داد نوشتیم که...

در نماد فاما شاید این …

به نظر این سهم اگر با همین فرمان پیش برود...

فاما در شرایط …

سهم در بازار مثبت بود انصافا شرایط خوبی را ...

تحلیل بنیادی فاما


تحلیل تکنیکال فاما


فاما در بین …

این سهم را هم به عنوان سهم های خاص...

در نماد فاما …

در این سهم کمی قیمت این گزارش ها...

فاما در بازار امروز …

در مورد بازار امروز فاما در گره قرار دارد ...

در نماد فاما به این …

در مورد این سهم زمزمه فروش دارایی و کارخانه ...

در فاما با این خبر …

فاما شاهد دریافت اجاره از یکی از مجموعه های...

فاما در وادی افزایش سرمایه …

سهم امروز برای افزایش سرمایه متوقف می شود ...

فاما با این که

در مورد ان سهم بحث افزایش سرمایه از محل انباشته...

در نماد فاما هم …

در مورد این سهم خبر افزایش سرمایه...

تحلیل بنیادی فاما


فاما به عنوان سهمی که …

فاما پوشش ۸۰% فاما و امکان تعدیل سود ...