هرچه مرتبط است با ‘فاذر و فاراک’


در فاذر و فاراک این دو…

در مورد فاذر و فاراک اتفاقات خوبی رقم خورده است...

فاذر و فاراک با این …

در بازار این دو سهم به دلیل عدم رشد جدی ...

در فاذر و فاراک نیز …

در مورد هر دو در قیمت های مناسبی هستیم ولی ...

فاذر و فاراک هر دو …

دیروز در بازار در مورد فاذر صحبت شد سهمی که...

فاذر و فاراک هر دو …

در مورد هر دو سهم از بازار عقب هستند...

فاذر و فاراک با این که …

ببنید این دو سهم در اوج بقیه بازار و حرکات انها ...

در فاذر و فاراک هر دو …

در فاراک تازه ابعاد نموداری سهم در حال...

بازهم فاذر و فاراک …

سهم با حجم خوب به کف نموداری خود رسیده...

فاذر و فاراک …

واقعاً نمی دانیم چه بگوییم ولی...

در این دو سهم …

در گروه تجهیزاتی ها امروز سراغ ....

در این دو سهم …

در بازار همیشه مورد توجه بودند/...

بازهم فاذر و فاراک ..

امروزبازهم فاذر منفی ولی...