هرچه مرتبط است با ‘غپاک و غدشت’


در غپاک و غدشت …

غدشت تعدیل منفی زد...