هرچه مرتبط است با ‘غشهداب’


در غشهداب باید …

در مورد گروه غذایی یک خوش بینی ...

غشهداب در بین این …

سهم بعد از بکوب و برقص رب ها در بازار...

در نماد غشهداب نیز …

در گروه غذایی حالا با افت نفت فضا کمی...

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان


غشهداب در گروه غذایی …

به نظر ریزش قیمت این سهم خیلی...

در غشهداب به این …

قیمت رب در حال سقوط است ولی...

غشهداب با این که …

سهم از نظر بنیادی واقعا شرایط خوبی را دارد ولی...

غشهداب با این خبر …

رشد سنگین قیمت رب بیش ازاین که...

غشهداب بعد از این گزارش …

دوباره شاهد ردش نرخ گرفتن از سوی این سهم...

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان


غشهداب در این که …

امروز این سهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که...

در غشهداب با این

کاری با خیلی از موارد نداریم ولی این سهم....

در غشهداب با این

در این سهم سود را کمی اصلاح کرده است ولی...

غشهداب هم با این …

در مورد این سهم یعنی غشهداب هم سهم...

در غشهداب شرایط

واقعا سهم را در این چند روز خوب خریدند...

شرایط غشهداب نیز …

غشهداب را خوب میخرد به نظر سهمی است که...

در غشهداب و بهنوش …

به نظر قیمت ها باید در محدوده ...

در غشهداب و بهنوش …

به نظر قیمت ها باید در محدوده ...