هرچه مرتبط است با ‘غزر’


غزر با اولین حاشیه …

غزر درست قبل از ورود به بورس افزایش نرخ...

زمزمه ها روی غزر …

حالا همه روی غزر مشغول نظرخواهی هستند و جو خوبی...

غزر وارد می شود …

سهمی که عرضه اولیه خواهد شدو اتفاق خوبی است ...