هرچه مرتبط است با ‘غبشهر’


غبشهر با این …

خبر غبشهر از دو نظر تلخ بود...

غبشهر به این شرایط …

جوری که غبشهر در بازار شفاف سازی کرده است ...

غبشهر به این …

شرکت در مورد پاسخ به سوالات در مورد ...

غبشهر با این و…

غبشهر سود سال بعد خوبی را میزند...

تحلیل تکنیکال غبشهر


بازی غبشهر با این …

در مجموع چه روی غمارگ و چه غبشهر ...

در نماد غبشهر و یا …

به طور کلی گروه غذایی فاز جالبی را دارند...

غبشهر در بین این …

در این نما دهم از نظر نموداری هم ...

غبشهر با این که …

در بازار در غبشهر فضا برای سهم بد نیست...

غبشهر در این …

دیروز در مورد سهم مفصل صحبت شد ...

تحلیل تکنیکال غبشهر


در نماد غبشهر …

چقدر در سر این نماد جنگ و خونریزی و بزن بزن بود....

در نماد غبشهر با این که …

چند وقت پیش تحلیل تکنیکال سهم در سایت....

تحلیل تکنیکال غبشهر


در نماد غبشهر

در این سهم با این تعدیل

تحلیل بنیادی صنعتی بهشهر


درغذایی ها غبشهر با این …

امروز احتمال عرضه غپاذر هست ولی...

درنماد غبشهر …

در این سهم پس از تعدیل منفی غمارگ ...

در نماد غبشهر …

در مورد این سهم غذایی بازار او را ...

در نماد غبشهر …

بازی های غبشهر جالب شده است...

در نماد غبشهر …

در این سهم به نظر بازی های خوبی را ...

در نماد غبشهر …

واقعا نمی دانیم چه بنویسیم با این سود...

در نماد غبشهر و قپیرا …

در مورد گزارش ماه به ماه این دو نماد ...

در نماد غبشهر …

در مورد غمارگ و غبشهر غمارگ را اداک خریده ...

بررسی تکنیکی غبشهر


در غبشهر و غمارگ …

هر دو به نظر گزارش های خوبی را دادند...

شرایط غبشهر با …

غبشهر به طور میانگین هر ۳ ماه ...

در نماد غبشهر …

غبشهر و غمارگ هر دو در قیمت های...

در نماد غبشهر …

غبشهر واقعاً دیروز در قیمت مناسبی باز شد...

نماد غبشهر …

در مورد این سهم و غمارگ باید...

تحلیل تکنیکال غبشهر


در غبشهر و غمارگ …

هر دو سهم سهم های خوبی هستند ...

غمارگ و غبشهر نیز …

غبشهر هر ۳ ماه...

تحلیل تکنیکال غبشهر


در غبشهر با این …

در این سهم نیز به نظر گزارشی با پوشش...

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر :غبشهر


غبشهر امروز با …

این سهم امروز برای برگزاری مجمع...

در نماد غبشهر …

در مورد این سهم طی اطلاعیه ای...

تحلیل تکنیکال صنعتی بهشهر


در غبشهر به …

در مورد گزارش ۳ ماهه غبشهر...

در غبشهر به …

در مورد گزارش ۳ ماهه غبشهر...

در غبشهر امروزنیز…

در این سهم سود با کیفتی وجود دارد ...

در غبشهر به …

روزهای جالبی در انتظار سهم است...

در غبشهر به …

روزهای جالبی در انتظار سهم است...

در غبشهر به این …

امرو یک روز مهم برای غبشهر است...

شرایط غبشهر با …

پس از ارائه سود سال ۹۴ و تحقق درامد...

در نماد غبشهر …

اطلاعیه ۱۲ ماهه دادن...

در نماد غپاک و غبشهر …

در گروه غذایی طبق برخی خبرها به‌زودی ...

در غبشهر با این …

از این سهم واقعاً تعجب می کنیم ...

در نماد غبشهر …

در این نماد کم کم باید خود را برای...

در غبشهر به …

بالاخره فروشنده غبشهر کوتاه امد...

در نماد غبشهر به …

کم کم بازار دارد شرایط خاص را...

در نماد غبشهر به …

واقعاً غبشهر با این شرایط بنیادی...

در نماد غبشهر به …

روزهای قبل از شرایط بنیادی سهم...

در نماد غبشهر و غگل …

در مورد این سهم یعنی...

در نماد غبشهر …

در مورد این سهم شفاف سازی شده که...

در نماد غبشهر …

در مورد گروه غذایی مفصل صحبت شد...

در نماد غبشهر …

در مورد این سهم به زودی...

در این دو سهم …

این دو سهم شاید هیچ ربطی به هم نداشته...

غبشهر به این …

امروز غمارگ اگر بازشود...

غبشهر بالاخره با …

در مورد غبشهر بالاخره سود...

بازهم غبشهر …

در مورد این سهم باید گفت که....

فضای غبشهر …

در روزهای قبل نیز از غبشهر....

غبشهر دراین فضا …

به نظر سهم خطی پیش می رود...

غبشهر نیز با …

بلوک بازی هایی در سهم....

در نماد غبشهر با …

در مورد این سهم قبل تر ها نیز صحبت شده...

در نماد غمارگ و غبشهر …

کوهی از نوسان گیری و سفته بازی....

در غبشهر با …

به زودی گزارش ۹ ماهه....

در غمارگ و غبشهر …

اگر از نظر بنیادی بخواهیم بررسی کنیم....

غبشهر به این …

خبرهای این شرکت می تواند....

در غبشهر به …

واقعاً گروه غذایی شرایط ویژه ای دارد....

در نماد غبشهر …

نگاه ها به سمت گروه غذایی.....

در غبشهر نیز …

ذکر ۲ نکته ضروری است....

غبشهر به همراه غمارگ…

مهم ترین خبراین روزهای این دو نماد....

غبشهر و خبر …

مجمع شركت به زودي ...

غبشهر و غمارگ …

تقسيم سود احتمالي ...

غبشهر و غگل …

هر دو سهم با ...

غبشهر در اين گروه …

با اين كه روند بازار ...

در شرايطي غبشهر …

د شرايطي كه سود اين ...

روغني ها مي آيند …

بازگشايي غبشهر و غمارگ در قيمت هاي ...

خبرهاي غبشهر با…

ممكن است تا پايان سال

درنماد غبشهر …

در شرايطي كه غبشهر با ...

خبرهاي غبشهر …

نوسان در اين سهم ...

غبشهر در شرايط …

قيمت سهم مي تواند تا ...

تحولات غبشهر با …

در صورتي كه خبر

در رفتار غبشهر …

اما بيش ازاين كاهش

معجزه روغني …

قيمتي كه براي غبشهر و ...

گروهي كه امروز با سود …

در دو نمادي كه احتمال ...

توقف غبشهر با …

سود احتمالي غبشهر ...

در نماد غبشهر …

تحولات مهم دو روز ...

شرايط غبشهر …

براي نگهداري تا

در نماد غبشهر …

خبري كه سهم را در ميان مدت

در نماد غبشهر …

قيمت هاي منطقي خريد كه

در نماد غبشهر …

البته كساني كه در روز

غبشهردر شرايطي …

تا حدودي تن به تعادل

تحولات غبشهر با …

اما به نظر ميرسد اگر

اخباري از غبشهر …

و از سوي ديگر گفته شده

غبشهر با خبر …

خريد نوسان گيران

در نماد غبشهر …


در نماد غبشهر …

سهم در قيمت هاي

غبشهر با تحولات …

مشكل عمده اين سهم

در گروه غذايي با توجه به …

فروش غبشهر در قيمت هاي كمتر از

بازهم روغني ها …

توصيه مي شود غبشهر

در نماد غبشهر …

در این سهم شنیده شده ...

غبشهر و یک گزارش …

زمزمه هایی شنیده می شود که سود...

غبشهر جواب داد !


غبشهر در حالی …


غبشهر در حالی با …


روند غبشهر …


خبرهای غبشهر …


غبشهر در حالی با …


در نماد غبشهر با …


شرایط غبشهر با …


شرایط غبشهر با …


شرایط غبشهر با …


غبشهر با قیمت های فعلی …


بازگشایی دو شرکت غبشهر و غمارگ


در نماد غبشهر …


صنعتی بهشهر …


در نماد غبشهر با …


در نماد غبشهر …


در نماد غبشهر …


غبشهر چرب تر از قبل !