هرچه مرتبط است با ‘شگل’


تحلیل بنیادی شگل


در شگل هم با این …

با این گزارش شگل به نظر گروه شوینده کار سختی...

تحلیل بنیادی شرکت گلتاش (شگل)


انتظارات بازار از شگل …

در بین سهم های شوینده شگل گزارش داد...

تحلیل تکنیکال شگل


شگل با این …

تقریبا با انتشار بودجه تیرخلاص به شگل خورده شد....

شگل در بین این …

کمی روی این سهم باید مراقب بود...

در گروه شگل و …

شگل شفاف سازی زده و همه چیز را تا حدودی...

شرایظ شگل به این …

شگل این روزها خوب مورد توجه قرار گرفته است...

شگل با این شرایط …

انتظار بازار از شگل بسیار بیشتر بود و این گزارش...

تحلیل بنیادی شرکت گلتاش


شگل برای این …

شگل در بین شوینده ها دیروز مثبت بود...

شگل به این …

در بین برخی شرکت ها گزارش ها...

تحلیل تکنیکال شگل


شگل بعد از …

شگل در این مدت فروش بدی نداشته است ولی...

شگل با این …

شگل به نظر دیروز مجمع خوبی را داشت...

شگل با این که …

سهم سراغ مجمع رفته است و خبر...

در نماد شگل نیز …

سهم به زودی به مجمع می رود و تقسیم سود

شگل در بین شوینده ها …

شگل به تازگی تعدیل زده و به نظر اتفاقات...

تحلیل تکنیکال شگل


تحلیل بنیادی شگل


شگل در این فضا …

سهمی که ۳ ماهه ۱۷۶ و ۶ ماهه ۳۶۷ ریال سود...

تحلیل تکنیکال شگل


تحلیل تکنیکال شگل


شگل در بین این سهم ها …

دیروز در این سهم اگر عرضه های مدبران نبود...

شگل در این شرایط …

در بین شویند ها شگل اولین گزارش را می دهد...

شگل با اعلام سود

در مورد شگل سود سال ۹۷ را نیز اعلام کرد...

شکلر و شگل …

در مورد این دو سهم شگل به نظر...

در نماد شگل نیز …

در مورد این سهم با انجام افزایش...

درنماد شگل …

در این سهم فردا نماد متوقف می شود ...

شگل در بین شوینده ها …

وضعیت پاکشو و پاکسان خیلی مساعد نبود ...

در نماد شگل

بخریم قبل از افزایش سرمایه یا خیر ....

شرایط شگل با …

در بازار از این سهم انتظار بیشتری می رفت...

در شگل با این

در شگل بعد از خبر افزایش سرمایه ...

در شگل سهم حالا …

شگل با خبر افزایش سرمایه از محل انباشته...

در شگل در مجمع …

در این سهم در مجمع شگل...

امروز توقف شگل را …

در مورد این سهم باید گفت که...

شگل را نیز در این شرایط …

در مورد این سهم سهم به مجمع می رود...

در نماد شگل …

نه خیلی خوب و نه خیلی بد...

شگل نیز در…

مدت ها پیش خبر گذاشته بودیم که...

گلتاش با این …

گلتاش در این شرایط

در شگل نیز به این

در مورد این سهم به نظر در گزارش...

در نماد شگل …

به نظر این سهم پی به ای خوبی ...

بازگشایی شگل با …

در مورد این سهم امروز به نظر ...

شگل در شرایط …

سهم در شرایط خوبی است به نظر...

شگل نیز به این …

گزارش ۹ ماهه این شرکت از چند...

شگل امروز را …

توقف امروز شگل ...

در گلتاش بايد …

در كنار اين سهم بايد ...

شرايط گلتاش …

دليل اين كه سهم ...

شرايط شگل با …

اين خبرميتواندبا ...

در نماد گلتاش …

مهم ترين خبري كه در ...

شگل در شرايط …

اين سهم نيز با ...

شگل در شرايطي …

در اين سهم با سود ...

تحولات شگل در …

اما قيمت هاي

گلتاش با تحولات …

امروز گلتاش را در

گلتاش در شرايط فعلي …

اما محدوده قيمتي ...