هرچه مرتبط است با ‘شکربن’


در نماد شکربن به این …

سهم کمی اصلاح کرد و برگشت ...

هر دو سهم شکربن و …

بازار این روزها در نماد شکربن بسیار منطقی...

شکربن با این …

یکی از بهترین گزارش های ۹ ماهه تا به این لحظه...

شکربن به این …

وضعیت سهم از نظر بنیادی خوب است...

شکربن با این که …

یکی از سهم هایی که واقعا پیشرفت خوبی را داشته...

در نماد شکربن با این …

هیچ کسی نمی تواند بگوید گزارش شکربن گزارش...

شکربن در این …

شکربن هم گزارش خوبی را داشت...

در شکربن و برخی شرکت های دیگر …

شکربن و شدوص همیشه با هم حرکت می کنند و...

شکربن با این …

همه منتظر گزارش این سهم هستند...

در نماد شکربن با این …

همه منتظر گزارش سهم هستند...

در مورد شکربن با …

دیروز در مورد سهم صحبت کردیم ...

شکربن با این که …

در روزهای گذشته مفصل در مورد...

شکربن با این …

روزهای قبل در مورد شدوص و پسهند صحبت شد...

شکربن با این که …

گزارش های شکربن در گزارش ۳ ماهه و ماهانه...

شکربن در نهایت با …

یکی دیگر از سهم های خاص بازار شکربن است...

شکربن با این که …

در بین بازی شدوص و بلوک به نظر شکربن...

حالا نوبت شکربن است که …

دیروز در مورد شدوص صحبت کردیم که...

تحلیل بنیادی شرکت کربن ایران


در شکربن امروز با …

شکربن امروز باز می شود...

شکربن به این …

در نماد شکربن شاهد توجه بازار به این سهم هستیم...

نگاهی به نمودار شکربن


در نماد شکربن با این …

این سهم واقعا گزارش خوبی را داشته...

شکربن نیز در گروه

در مورد این سهم به نظر از نظر قیمتی جذاب شده...

در نماد شکربن به این …

در بازار از نظر نموداری وضعیت بدی را ندارد...

تحلیل تکنیکال شکربن


گزارش های شکربن …

واقعا در این سهم یعنی شکربن باید گفت که ...

در نماد شکربن

در مورد این سهم گزارش های ان در حال بهبود است...

در شکربن هم به این …

کمی پیشرفت ملموس و شرایط بهتر شده است...

در نماد شکربن …

به نظر یکی از سهم هایی است که می تواند ...

در نماد شکربن …

به نظر یکی از سهم هایی است که می تواند ...

در نماد شکربن و وپترو …

شکربن دیرو باز شد و به نظر بد باز...

شکربن با این فرایند

در این سهم به نظر فضا کمی در حال تغییر است ولی...

تحلیل تکنیکال شکربن


معجزه شکربن و رفقا ! …

چه سهمی بود این شکربن...

شکربن نیز امروز

این سهم نیز تعدیل خوبی را زده است که...

درشکربن و شدوص نیز …

در مورد این دو سهم هر دو گزارش های خوبی دادند ...

تحلیل بنیادی شرکت کربن ایران


در نماد شکربن نیز

در مورد این سهم بارها در همین ستون از گزارش ...

در شکربن نیز …

در نماد های خاصی که شاید شرایط خوبی...

بازهم شکربن …

شکربن امسال در شروع کار سود خوبی را....

در نماد شکربن …

در این سهم به نظر گزارش در نگاه اول چیزی ندارد ولی...

در نماد شکربن …

بازار در سهم خبرهای مختلفی را شنیده است ولی...

شرایط شکربن و شدوص …

شکربن که به تازگی ۱۲% تعدیل ...

شرایط شکربن…

شکربن نیز گزارش ۸ ماهه داده است...

در شکربن با این …

گزارش این سهم را بررسی میکنیم ...

در نماد شکربن …

به نظر تحرکات یک حقیقی در سهم جالب است..

در نماد شکربن …

به نظر در این سهم کار با وضعیت...