هرچه مرتبط است با ‘شپلی’


شپلی با خبرهای …

در شفاف سازی این سهم روی افزایش سرمایه...

شپلی این ماه با …

این سهم خوراک نوسان گیری و سفته بازی است...

در شپلی با این ….

وضعیت شرکت از نظر فروش بهتر شده ولی ...

شپلی با خبرهایی که …

واقعا بازی عجیبی است ...

گزارش شپلی با …

این سهم با این گزارش به نظر تحولات جدیدی را...

موج هایی که شپلی ایجاد کرده …

شپلی کل سال مالی قبل ...

شپلی هم با خبرهای

در نماد شپلی تغییر و تحولاتی را شاهدیم ولی...

در شپلی با ان …

خبری رسیده که کمی شاید سود شپلی را ...

شپلی نیز به این

به نظر سهم یک نوسان جالب را بتواند داشته باشد...

در شپلی با این

در این سهم از نظر نموداری اوضاع خوب است و...

در نماد شپلی

در این سهم به نظر فضای بازار فضای خوبی است ...

در نماد شپلی

در این سهم یکی این که از قاعده ...

آغاز بازی برای شپلی

به نظر با این خبرها و این شرایط شپلی کم کم ...

در شپلی

در مورد این سهم سود سال بعد را نیز...

در نماد شپلی باید …

سهم به واسطه نوسان پذیر بودنش...

در نماد شپلی نیز …

در مورد این سهم بحث اصلی این است...

شپلی امروز با …

در مورد این سهم...

باز هم شپلی …

شپلی زیان خود را برای سال ۹۶ ....

باز هم شپلی …

شپلی ۹ ماهه ۷۳۸ میلیارد ریال زیان....

گزارش شپلی با …

کم کم این سهم خود را برای حضور...

معجزه شپلی …

در این سهم واقعاً سهامداران حقیقی...

در شپلی به نظر …

گویا اعتراضات جواب داده..

شرایط شپلی …

در این سهم ناامید کننده عمل کرده است...

درنماد شپلی…

مدام در حال افزایش زیان است...

شپلی نیز امروز را…

در مورد شپی به نظر او نیز امروز باز می شود...

در نماد شپلی به …

این سهم صف خرید بود ولی...

شپلی با این که …

به خاطر دارید بارها روی سهم هشدار دادیم...

در شپلی بازهم …

شپلی واقعاً جالب است ...

در شپلی بازهم …

شپلی واقعاً جالب است...

شرایط شپلی با این …

برخی اعتقاد دارند همین که شرکت...

شپلی در این شرایط …

شرکت بالاخره اعلام کرده...

در نماد شپلی نیز …

در مورد این سهم باز شایعه کردند...

تحلیل تکنیکال پلی اکریل اصفهان


تحلیل تکنیکال شپلی


در نماد شپلی …

ببنید چطور یک سهم با این همه زیان...

شپلی و شمواد در …

چرا می گویید شپلی بازی است !!!!

شپلی بازهم …

انقدر عرضه کرد تا از ترکیب بیرون شد....

شرایط شپلی …

این سهم واقعاً جالب است ....

خبرهای شپلی با …

دیروز در مورد این سهم صحبت شد که....

در شپلی بازهم …

شرکت گفته است افزایش سرمایه داریم ولی....

شپلی که به این …

احتمال این که سهم ...

شپلی با این …

به این سهم وقتی نگاه می کنیم....

شپلی در این شرایط …

واقعاً مانده ایم روی شپلی چه بگوییم .....

شپلی در این فضا …

خبرهایی منتشر شد که....

با شپلی هم …

عیار شرکت ها....