هرچه مرتبط است با ‘شپاکسا و قرن’


شپاکسا و قرن هردو …

در گروه شوینده ها بارها روی این دو سهم ...

در شپاکسا و قرن …

به نظر در گروه های شوینده اصلاح برخی نماد ها...

در شپاکسا و قرن هردو …

در شپاکسا و قرن هر دو با شرایط خوبی...