هرچه مرتبط است با ‘شپاس و شبهرن’


در شپاس و شبهرن هم …

در مورد شپاس سهم شارپ ۵۰% ریخته است...

در شپاس و شبهرن به …

از شبهرن آغاز میکینم سهمی که ...