هرچه مرتبط است با ‘شتران’


تحلیل تکنیکال شتران


تحلیل تکنیکال شتران


گزارش شتران کمی ترس را …

البته همیشه گزارش های شتران از بقیه پالایشی ها ...

در نماد شتران امروز …

شتران امروز متوقف می شود که به افزایش سرمایه برود...

تحلیل تکنیکال شتران


تحلیل تکنیکال شتران


تحلیل تکنیکال شتران


تحلیل بنیادی پالایش نفت تهران


تحلیل تکنیکال شتران


تحلیل بنیادی پالایش نفت تهران


تحلیل تکنیکال شتران


تحلیل تکنیکال شتران


در شتران باید به …

در مورد این گروه یعنی گروه پالایش حرف زیاد است ولی...

شوک شترانی …

گروه پالایش خوب حرکت کرده بود که...

شرایط شتران نیز …

گزارش ۶ ماهه شتران با ۱۰% تعدیل...

خبرخوب شتران …

در گروه پالایش خبرها خوب نبود ...

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران


تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران


در شبندر و شتران …

امروز هم احتمالاً کمی گروه پالایش...

در شتران با این که …

درنماد شتران دو خبر جالب رسیده است...

تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران


شتران امروز با …

نوبت به بازگشایی این سهم رسیده...

شتران در گروه پالایش با …

همه را غافلگیر کرد....

بازگشایی شتران در …

به افزایش سرمایه رفت.....

شتران با خبر …

خبر مهمی برای این سهم...

در نماد شتران …

بالاخره خبرها محقق شد ...

شايعات شتران…

ريسك سهم و گروه كمي بالاست ...

شتران در شرايطي كه …

گزارشي كه مي تواند ...

در پالايشي ها با خبر …

همچنين شنيده مي شود حقوقي هاي

در نماد شتران …

حضور در اين گروه را

خبرهايي از شتران و…

از شتران خبرميرسد ...

جنجالي باز مي گردد!


شتران در حالي كه …

البته تحولات شپنا و شبندر

شتران مرد ميليونر بازار!

در مجموع امروز كف قيمتي

شتران امروز با …

البته نكته مهم اين است

شرايط شتران …

اما اين گزارش

روند شتران با …

اما امروز يك اتفاق

در نماد شتران با …


پالايشگاهي از جنس تهران!

اما بازهم توصيه مي شود نه براي ...