هرچه مرتبط است با ‘شبهرن’


تحلیل بنیادی شبهرن


در نماد شبهرن …

در بین سهم های مختلف این گروه به نظر...

تحلیل بنیادی شبهرن


در شبهرن با این که …

در این سهم از خبرهای خاص روغن موتور...

تحلیل بنیادی شبهرن


شبهرن در این شرایط …

سهم در مجمع ۲۶۴۰ ریال تقسیم کرد و حالا میخواهد...

هم شبهرن و هم …

شسپا هنوز گزارش ماهانه نزده است ولی...

شبهرن با این شرایط …

سهم در حالی گزارش میدهد که کمی...

شبهرن در این شرایط …

شبهرن جز سهم های خوب گروه نفت است ...

شبهرن با این …

نرخ ها در شبهرن خوب بود و امیدوار کننده ...

تحلیل بنیادی شبهرن


شبهرن با این که

در این گروه باید بهای تمام شده را بررسی کرد...

بازی شبهرن در این …

در مورد شبهرن سود هر سهم خود را ...

در نماد شبهرن نیز …

در مورد این سهم باد گفت که خرید ...

در نماد شبهرن نیز با …

در مورد این سهم این روزها حجم او ...

در شبهرن هم با این که …

مشکل سهم این است که بودجه ...

شبهرن با این …

شبهرن گزاش عجیبی داده است ...

شرایط شبهرن …

در مورد این سهم همیشه تقسیم سود...

نفت بهران با …

پس ازاين افزايش قيمت ...

بازهم نفت بهران …

خبر افزايش ...

در نفت بهران با …

با اين تعديل قيمت ...

نفت بهران با …

در مجموع بهتر است ابتدا