هرچه مرتبط است با ‘شاملا’


بازگشایی شاملا …

سهم بعد از مجمع با قیمت های نرمال...

شاملا در این قیمت ها …

دربین نماد های باز شده به نظر شاملا اگر...

در نماد شاملا

این سهم در مجمع با تقسیم سود ...

تحلیل بنیادی شاملا


در نماد شاملا امروز ….

شاملا امروز برای مجمع متوقف می شود و زمزمه...

شاملا در این قیمت ها

در این سهم به نظر گزارش اخیر وپی به ای سهم...

در نماد شاملا …

در این سهم نیز باید گفت گزارش بد نبوده است...

درنماد شاملا

روزهای قبل هم اشاره هایی به روند...

درنماد شاملا

در مورد این سهم دیروز هم اشاره هایی به ...

تحلیل بنیادی شاملا


در نماد شاملا …

در این سهم شاملا در فروردین فروش...

در نماد شاملا باید …

طی روز گذشته سهم در محدوده ...

شرایط شاملا در بازگشایی …

در این سهم ۱۶۰۰ ریال تقسیم سود...

در نماد شاملا …

در نمادخاص شاملا را دیروز نوشتیم ...

در نماد شاملا با این …

در بازار سهم خوب کم نیست ولی...

در نماد شاملا …

در این بازار سهم خاص پیدا کردن بسیار...

یک بار دیگر شاملا را …

در این سهم دیروز یک بلوک جابجا شد ...

شاملا سهمی که در …

در این سهم دیروز یک بلوک جابجا شد ...

در فضای شاملا باید …

سهم سود خوبی دارد پوشش هم بد نیست ...

بررسی تکنیکی شاملا


در مورد شاملا …

در مورد این سهم نیز زیاد ...

در نماد شاملا با …

این سهم سود خوبی دارد پوشش هم بد نیست ولی...

شاملا در این …

بلوکی که دیروز منتقل شد همان ...

تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران


در نماد شاملا …

از نظر بنیادی سهم جالب است...

شاملا با این …

این سهم پی به ای کمی دارد ولی...

درنماد شاملا …

در این سهم نیز به نظر گزارش خوبی...

در شاملا به …

به نظر فضای سهم طوری است که...

شرایط شاملا …

این سهم در مجمع با تقسیم سود ...

در نماد شاملا …

در این سهم درست است که...

در نماد شاملا به …

در نماد شاملا باید گفت یکی از...

شاملا نیز در این …

تقسیم سود بسیار خوب....

شرایط شاملا در …

این سهم جز ان دسته....

تحولات شاملا …

در صورتي كه سهم را هنوز ...

شاملا باز مي گردد …

در اين قيمت ها سهم

شاملادر حالي امروز…

براي نوسان گيران ...

در شاملا امروز …

خبري كه اين سهم را

در نماد شاملا …

احتمالاً نوسان گيران

در شاملا …

اما مي تواند در

در نماد شاملا با …


نماد شاملا با …


شاملا با خبر …