هرچه مرتبط است با ‘شاملا’


در شاملا به این …

سهم در مجمع ۴۰۰۰ ریال تقسیم کرد اگر ...

تحلیل تکنیکال معدنی املاح ایران – شاملا


تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران


شاملا با این که …

یکی از سهم های بازار که اگر اصلاح کند...

تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران


شاملا به این که …

در مورد این سهم درست است که قیمت...

شاملا در این که …

شاملا گزارش بسیار خوبی را زده است...

شاملا با این دید که …

شاملا در گزارش ها خوب عمل میکند...

تحلیل بنیادی شاملا


شاملا هم در این وضعیت …

یکی دیگر از سهم هایی که گزارش خوبی زد...

خبرهای شاملا نیز به …

در نماد شاملا مجوز افزایش سرمایه...

در شاملا با این …

شاملا تقسیم سود ۴۴۰۰ ریالی را داشت ...

وضعیت شاملا در این …

شاملا فروش خوبی داشت ولی ...

تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران


در نماد شاملا نیز شرایط …

این سهم ۱۲ ماهه خوبی را داشت و به نظر...

شاملا با این شرایط …

شاملا را باید زیر نظر گرفت سهم در...

شاملا باردیگر …

شاملا باردیگر مورد توجه بازار قرار گرفته ...

در شاملا این شرایط …

قبل از هر چیز باید گفت شاملا برای ...

شاملا به این …

سهم در بازار اصلاح خوبی کرده و حالا...

در نماد شاملا به این …

سهم پس از رشد اخیر به دنبال خبرهای بنیادی است...

در نماد شاملا این روزها …

در این سهم این روزها حرف ها از قیمت های عجیبی می شود...

شاملا و بازی های جدید …

سهم را باز دو قسمت بررسی کرد ...

تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران


شاملا در بین سهم هایی که …

سهم بی دردسر بازدهی خوبی را در...

شاملا بعد از …

بعد از گزارش خوب ماهانه بود که...

در نماد شاملا …

در بازار این سهم از نظر بنیادی وضعیت خوبی...

در نماد شاملا نیز به سهم …

سهم می تواند از نظر جریان سود اوری ...

شاملا در بین گزینه ها …

یکی از سهم های خوب بی دردسر بازار و البته...

بازگشایی شاملا …

سهم بعد از مجمع با قیمت های نرمال...

شاملا در این قیمت ها …

دربین نماد های باز شده به نظر شاملا اگر...

در نماد شاملا

این سهم در مجمع با تقسیم سود ...

تحلیل بنیادی شاملا


در نماد شاملا امروز ….

شاملا امروز برای مجمع متوقف می شود و زمزمه...

شاملا در این قیمت ها

در این سهم به نظر گزارش اخیر وپی به ای سهم...

در نماد شاملا …

در این سهم نیز باید گفت گزارش بد نبوده است...

درنماد شاملا

روزهای قبل هم اشاره هایی به روند...

درنماد شاملا

در مورد این سهم دیروز هم اشاره هایی به ...

تحلیل بنیادی شاملا


در نماد شاملا …

در این سهم شاملا در فروردین فروش...

در نماد شاملا باید …

طی روز گذشته سهم در محدوده ...

شرایط شاملا در بازگشایی …

در این سهم ۱۶۰۰ ریال تقسیم سود...

در نماد شاملا …

در نمادخاص شاملا را دیروز نوشتیم ...

در نماد شاملا با این …

در بازار سهم خوب کم نیست ولی...

در نماد شاملا …

در این بازار سهم خاص پیدا کردن بسیار...

یک بار دیگر شاملا را …

در این سهم دیروز یک بلوک جابجا شد ...

شاملا سهمی که در …

در این سهم دیروز یک بلوک جابجا شد ...

در فضای شاملا باید …

سهم سود خوبی دارد پوشش هم بد نیست ...

بررسی تکنیکی شاملا


در مورد شاملا …

در مورد این سهم نیز زیاد ...

در نماد شاملا با …

این سهم سود خوبی دارد پوشش هم بد نیست ولی...

شاملا در این …

بلوکی که دیروز منتقل شد همان ...

تحلیل بنیادی معدنی املاح ایران


در نماد شاملا …

از نظر بنیادی سهم جالب است...

شاملا با این …

این سهم پی به ای کمی دارد ولی...

درنماد شاملا …

در این سهم نیز به نظر گزارش خوبی...

در شاملا به …

به نظر فضای سهم طوری است که...

شرایط شاملا …

این سهم در مجمع با تقسیم سود ...

در نماد شاملا …

در این سهم درست است که...

در نماد شاملا به …

در نماد شاملا باید گفت یکی از...

شاملا نیز در این …

تقسیم سود بسیار خوب....

شرایط شاملا در …

این سهم جز ان دسته....

تحولات شاملا …

در صورتي كه سهم را هنوز ...

شاملا باز مي گردد …

در اين قيمت ها سهم

شاملادر حالي امروز…

براي نوسان گيران ...

در شاملا امروز …

خبري كه اين سهم را

در نماد شاملا …

احتمالاً نوسان گيران

در شاملا …

اما مي تواند در

در نماد شاملا با …


نماد شاملا با …


شاملا با خبر …