هرچه مرتبط است با ‘سیمانی’


در سیمانی ها این سهم …

هر روز در این بخش از سیتا و سخوز و ساروم و سفارس و ...

در مورد سیمانی ها …

زمزمه یک افزایش نرخ در این گروه مطرح است ولی...

در بین سیمانی ها …

در این گروه چند گزینه خوب پیش روست...

در فضای سیمانی ها از …

این گروه را زیر نظر بگیریددیروز از سفارس گفتیم...

سیمانی ها را با …

به نظر به طور موقت گروه سیمان را ...

در بین سیمانی ها نیز …

بعد از سیمان هگمتان و البته تحولات خوب...

در بین سیمانی ها سهگمت …

در صورتی که در سهگمت سود غیرعملیاتی را ...

در بین سیمانی ها …

در این گروه به نظر سهرمز با خبرخوب ...

صدای سیمانی ها با …

به نظر این گروه برخی شرکت ها گزارش های خوبی...

سیمانی هایی که از …

انصافا در بازار ساروم گزارش خوبی زد ...

در بین سیمانی ها باید …

گزارش های این گروه کم کم میرسد ...

سیمانی ها با این خبر…

در آخر هفته خبرها تکمیل شد و سیمانی ها...

سیمانی ها با این …

در مورد این گروه با دید نوسان ....

در بین سیمانی ها این …

در این گروه اصلاح انصافا خوبی صورت گرفته ...

در بین سیمانی ها این سهم …

سهگمت در بین سیمانی ها از گزارشی که داده...

در بین سیمانی ها …

امروز سیمان اردبیل متوقف شده و به مجمع...

در بین سیمانی ها از …

در این گروه معتقدیم سهم هایی مانند...

در بین سیمانی ها از این …

در این گروه باید به دنبال گزینه های خوب و قوی بود ...

سیمانی ها ازاین …

گزارش ها در این گروه مشخص کننده تغییر روند ...

در بین سیمانی ها از …

در این گروه به نظر باید کمی دقت بیشتری کرد ...

در بین سیمانی ها از …

در بازار امروز در این گروه سراغ همان همیشگی ها نمیرویم...

در مسیر سیمانی ها از …

در این گروه بیشتر روی ۲ شرکت می شود زوم بود...

در این سه سهم سیمانی …

در بین سهم های گروه سیمان شرایط برخی خاص است...

در بین سیمانی ها …

در مورد سیمانی ها به نظر باید کم کم رفت سراغ...

در این دو سهم سیمانی …

در مورد سخوزدیروز مفصل صحبت شد...

در بین سیمانی ها این دو سهم …

در بین سیمانی ها دو سهم بیشتر نظر ما را جلب کرد...

سیمانی ها از این که …

سهم های گروه سیمان را باید دقیق تر و بهتر زیر نظر گرفت...

سیمانی ها امروز از…

امروز این گروه نیز خیلی فشار فروش ندارد...

در سیمانی ها از این …

امروز بازارروی گروه سیمان هم واکنش خوبی خواهد داشت...

در این چند سیمانی اگر …

بازار روی هلدینگ های سیمانی میتواند حساب کند...

در نماد ها سیمانی اگر …

در این گروه گزارش ها بد نبود ولی برخی از این شرکت ها ...

در بین سیمانی ها با این …

در این گروه سغرب ماهانه خوبی را داشت...

سیمانی های بازار هم …

در این گروه انصافا گزارش ها خوب است ...

سیمانی ها با این …

به نظر بازارروی گروه سیمان تحولات حوبی را شاهد

در نماد های سیمانی هم …

در بازاردر بین سیمانی ها نیز این اتفاقات خاص رخ میدهد...

شکل سیمانی ها به این …

در مورد این گروه سکرد گزارش داد و خیلی عملکرد ...

در بین سیمانی ها هم …

در بین سمیانی ها نیز اصلاح جدی است ولی...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها برخی سهم ها اصلاح کرده...

در سیمانی ها این …

سفارس تقسیم سود جالبی را داشت...

در سیمانی ها به این ….

در این گروه سیتا که امروز صف زدنش یکی از...

در نماد های سیمانی …

در گروه سیمان وضعیت خوبی را نداریم بازار انتظار...

در بین سیمانی ها به …

به نظرگزارش ها جوابگوی تحولات خاص این گروه نیست...

شرایط سیمانی ها به …

در این گروه خیلی زود ورق برگشت ...

سیمانی ها از این …

در مورد سیمانی ها به نظر افزایش نرخ تایید می شود ولی...

سیمانی ها هم به این …

برخی خبرها و شایعات حاکی از ان است که امروز ...

در سیمانی ها به …

در این گروه سبجنو را زیر نظر بگیرید سهم بدی نیست...

در سیمانی ها به …

شنیده می شود طی این هفته و یا هفته اتی...

در بین سیمانی ها سبزوا و سکرد …

سکرد گزارش خوبی زد ولی انتظار بازار بیشتر بود...

در بین سیمانی ها اگر …

در بین سیمانی ها انصافا سکرد هم خوب بود ...

در بین سیمانی ها …

اگر بخواهیم با دقت گروه را بر رسی کنیم ...

سیمانی ها اگر …

در مورد این گروه نیز وقتی قیمت ها ...

سشرق و سایر سیمانی ها …

به نظر سایر سیمانی ها کمی اصلاح میکنند...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها چند اتفاق مهم افتاده ...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها سبهان شرایط خاصی را دارد ...

در بین سیمانی ها هم …

در این گروه سخاش و سکرما امروز هر دو بازمی شوند...

در بین گزارش های سیمانی …

شفاف سازی سفارس تا حدودی بحث های ...

شرایط سیمانی ها در …

سراغ گروهی برویم که گزارش های بدی نداشته ولی...

در مورد سیمانی ها هم …

گزارش های این گروه یکی یکی میرسد ...

سیمانی ها باردیگر …

در این گروه باید به دنبال سهم های منطقی و مناسب...

در بین سیمانی ها …

گروه سیمان این روزها کمی پر عرضه است...

در سیمانی ها با این …

در این گروه لیست خود را با توجه به گزارش ها ...

در چند گزارش سیمانی …

چند گزارش سیمانی منتشر شده که خیلی...

فضای سیمانی ها هم …

بعید است این ماه گروه سیمان گزارش های خاصی بدهند ...

در بین سیمانی ها هم …

در این گروه سهم خوب کم نیست...

در این دو سیمانی …

در بحث گزارشی سخوز واقعا عالی بود...

در بین سیمانی ها نیز …

گزارش های سیمانی خقیقت امر خیلی چنگی به دل نمیزد...

گل های سیمانی …

در بین گروه سیمان هم گزارش ها رسیده و هم ...

در بین سیمانی ها هم …

حقیقت امر این است که دراین گروه انقدر که...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها سیلام به افزایش سرمایه می رود ...

سخوز در بین سیمانی ها …

در این سهم به نظر هم گزارش ۹ ماهه خوبی دارد...

در این دو سیمانی …

در بین گروه سیمان اگر به رشد گروه معتقدید ...

در بین سیمانی ها بازهم …

حقیفت امر را بگوییم که گزارش های سیمانی ها ...

این دو سیمانی …

تب سیمان دوباره داغ شده در حالی که ...

در بین سیمانی ها که …

در مجموع از گزارش سیمانی ها که رسیده خیلی...

در بین سیمانی ها …

حقیقت امر از برخی سیمانی ها انتظارات کمی بیشتر بود ولی...

چشم انتظاری سیمانی ها …

در این گروه گزارش ها باید برسد تا گروه سیمان...

در بین سیمانی ها …

هوای این گروه با افزایش نرخ ها می تواند جالب تر شود...

سهگمت در بین سیمانی ها …

در گروه سیمان سهرمز به واسطه صادرات و سهگمت...

در بین سیمانی ها این …

در این گروه خبر مازوت به نظر خیلی خبرخوبی نیست...

شرایط سیمانی ها را نیز …

در گروه سیمان با این رشد قیمت ها...

در بین سیمانی ها …

در این گروه نیز باید دنبال سهم های خوش گزارش گشت....

فاز سیمانی ها در این …

در مورد سیمانی ها بازی این گروه با گزارش ها بهتر شده ...

در بین سیمانی ها …


وضعیت خاص سیمانی ها …

در مورد سیمانی ها بازی کمی بهتر شده ...

فضای سیمانی ها در …

گروه سیمان این روزها گزارش های خوبی زده است ...

در بین سیمانی ها می شود به …

سصفها با خبر افزایش سرمایه از محل انباشته...

در بین سیمانی ها …

بازار در گروه سیمان هم منتظر خبر...

فضای سیمانی ها نیز …

گزارش ماهانه برخی از سیمانی ها جالب بود...

در بین سیمانی ها با …

منتظر گزارش ها باید بود جایی که سصوفی بد عمل نکرد...

این دو سیمانی را …

تا این گروه از نظر بنیادی گزارش های قوی ندهند...

در بین سیمانی ها ساربیل …

گزارش گروه سیمان در کل بسیار مهم است...

در بین سیمانی ها سکرما …

در مورد این سهم هم از بعد نموداری و هم بنیادی...

در بین سیمانی ها به …

در گروه سیمان سهم های زیادی را بررسی کردیم ولی...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها همچنان سفارس را می خرند ولی...

گزارش سیمانی ها به …

گزارش سیمانی ها بد نیست و اخبار و تحولات این گروه...

شرایط خاص سیمانی ها …

در این گروه به نظر در هلدینگ سیمانی سفارس...

در بین سهم های سیمانی …

بازی های گروه سیمان نیز جالب است...

در بین سیمانی ها با …

سهرمز فضای جالبی را دارد سهم را باید...

در سیمانی ها …

روزهای قبل مدام از شرکت های خاص...

سیمانی ها با این که …

گزارش های سیمانی میرسد و هر شرکت شرایط ...

فضای خاصی سیمانی ها …

تا بدین جای کار گزارش سیمانی ها بد نبوده است...

در بین سیمانی ها نیز …

به نظر شرایط گروه سیمان شرایط خوبی است...

در بین سیمانی ها …

در گروه سیمان شرایط بسیار خاص پیش می رود...

در بین سیمانی ها به این …

در مورداین گروه سهگمت را بارها و بارها بیان کردیم...

در بین سیمانی ها …

سیمان هگمتان بالاخره یک خبرخوب را راهی کدال کرد...

در بین سیمانی ها این …

در بین سیمانی ها روی برخی باید بیشتر کار کرد...

سیمانی ها به این …

در گروه سیمان به نظرباید دنبال گزینه های خوب بود...

در نماد ها سیمانی هم …

فضای سیمانی ها نیز بد نیست ولی در کل...

شرایط خاص سیمانی ها به …

در مجموع جو عمومی سیمانی ها خوب نبود جز چند شرکت که ...

در بین سیمانی ها به این …

گزارش ماهانه سیمانی ها نیز رسیده که البته...

در بین سیمانی ها به این …

در بین سیمانی ها می شود هنوز گزارش های...

وزن سیمانی ها با این …

در این گروه نیز خیلی وضعیت گزارش ها خوشایند نیست...

اولین گزارش سیمانی به …

سبجنو به عنوان اولین گزارش خاص سیمانی راهی بازار شد...

در بین سیمانی ها سهم …

یکی از گزینه هایی که چند روزی است در بین...

سیمانی ها بازهم با …

اعضای این گروه یکی یکی با توجه به افزایش...

در بازی سیمانی ها باید …

دو اتفاق خاص در حال رخ دادن است...

خبرهای سیمانی در این …

رشد ۳۷% نرخ سیمان و خبر ان ...

در بین سیمانی ها نیز …

در بین سیمانی ها بازی های سفارس و ستران...

در بین سیمانی ها باید …

نمیدانیم چطور باید بیان کرد ولی گزارش های این گروه...

در سیمانی ها این …

در مورد این گروه انصافا باید گفت...

شرایط سیمانی ها نیز …

بازار این روزها به شدت منتظر تحولات...

در سیمانی ها این …

سکرد با خبرهای خوب و تکمیل جریان فروش دارایی...

در بین سیمانی ها به این …

خبرخوب برای سکرد خبر فروش دارایی بود...

سیمانی ها با این که …

خبر سامان دهی صادرات سیمان و بحث های...

در بازی سیمانی ها نیز …

بازار به دو دلیل در نماد های سیمانی...

در سیمانی ها این شکل …

سیمان به انرژی تازه ای احتیاج دارد...

در بین سیمانی ها نیز …

بحث افزایش سرمایه این گروه را کمی گرم میکند...

بازهم سیمانی ها به …

امروزدر بازار دو سیمانی متوقف می شوند...

در نماد های سیمانی …

اوضاع گزارشی شرکت ها خیلی خوب نیست ولی ...

در بین سیمانی ها باید …

امروز در بین سیمانی ها سلام و سبجنو ...

در سیمانی ها باید …

دراین گروه سفار امروز باز می شود که...

در سیمانی ها به این …

بازی در گروه سیمان خاص شده است...

در بین سیمانی ها نیز …

وضعیت در بین سیمانی ها خیلی خوب نیست...

سیمانی ها به این …

امروز به نظر در بازار ستران جمع می شود...

در بین سیمانی ها نیز …

گزارش ۱۲ ماهه سیمانی ها انقدر جذاب...

در سیمانیها امروز …

دیروز ستران بدجوری رنج بازی بود و سهم از...

در بین سیمانی ها بازهم …

بازار در این گروه مدام در حال دست و پا زدن برای...

در بین سیمانی ها به این …

گزارش های این گروه در کل خیلی...

در بین سیمانی ها ….

کمی موج عرضه در سیمانی ها ایجاد شده ...

در نماد های سیمانی …

باید در مورد این گروه کمی واقع بین بود...

بازی سیمانی ها در این شرایط …

گزارش ماهانه سیمانی ها از راه رسیده ...

سیمانی ها را باید به …

دربین سیمانی ها حرف زیاد است...

در بین سیمانی ها این خبر …

قبل از هر چیز ازاین باید گفت که این گروه اگر خبر...

در بین سیمانی ها …

این گروه به نظر چند روزی نیاز به...

در سیمانی ها باید دو موضوع …

کمی در مورد سیمانی ها نگران هستیم...

در بین سیمانی ها به این …

انصافا یکی از گزارش های خوب اسفند را ...

تحولات سیمانی در …

انصافا با نیم نگاهی به گزارش سیمانی ها...

در بین سیمانی ها به این …

گزارش اکثر سیمانی ها خوب بوده و این...

سیمانی ها با این که …

تب سیمان کمی فروکش کرده تا گزارش ها...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها اگر کسی میخواهد...

در فضای سیمانی ها …

در این گروه قبل از هر چیز باید ازسخوز گفت که...

نماد های سیمانی هم …

در این گروه بازی های گروه سیمان را شاهدیم...

در نماد های سیمانی نیز …

در این روزها بعد از پر حجم شدن این گروه ...

در نماد های سیمانی به …

سکرما در مجمع ۴۰۰ ریال تقسیم کرد و حالا...

در این دو سیمانی …

سکرما امروز متوقف می شود و به مجمع می رود ...

در بین سیمانی ها نیز …

در این گروه نیز گزارشی که خارق العاده باشد ...

در بین سیمانی ها شاید …

در بین گروه سیمان درست است که...

بررسی گزارش سیمانی ها…

در مورد این گروه معتقدیم گزارش بهمن ماه این گروه...

در مورد سیمانی ها …

ساروج در این گروه در مجمع...

در بین سیمانی ها …

در روزهای مختلف بررسی گروه سیمان را داشتیم...

در بین سیمانی ها نیز …

در بازار دیروز در مورد سخوز مطلب زدیم ...

در نماد های سیمانی بازهم …

این گروه بازهم مورد توجه بوده است...

در بین سیمانی ها …

خبر افزایش سرمایه تجدید ارزیابی دارایی ها...

در سیمانی ها …

در بین سیمانی ها سکرما ...

گزارشات خاص سیمانی ها …

بی شک یکی از خاص ترین گزارش ها را...

در نماد های سیمانی …

در این گروه شاهد گزارش های نسبتا خوبی...

در نماد های سیمانی …

در این گروه با ذره بین باید دنبال سهم های...

سهرمز در بین سیمانی ها …

وضعیت سهرمز با خبر افزایش سرمایه جدی تر...

در بین سیمانی ها…

در این گروه بارها روی خوب های گروه بحث شده است...

در سیمانی ها به این …

در بین گروه هایی که کمی از تحریم ها مصون است...

در بین سیمانی ها …

در این گروه سهگمت گزارش خوبی را داده...

در نماد های سیمانی به …

در بازار در نماد های سیمانی برخی گزارش های ...

در بین سیمانی ها با این …

در بین سیمانی ها نماد های خوب کم نبودند...

در بین سیمانی ها به …

در بین سیمانی ها روی سهم های مختلف ...

در سیمانی ها این بار …

گزارش سخاش نه این که بد باشد خیر مثل...

در بین سیمانی ها …

گزارش های سیمانی از راه میرسد و یک نکته ...

در سیمانی ها به این …

در این گروه گزارش خوب سدور بقیه را امیدوار کرده است...

و حالا سیمانی ها هستند که …

در گروه سیمان سراغ هر شرکتی نمی شود رفت...

و بازهم سیمانی ها …

از سیمانی ها چند گزارش رسیده است که...

در این نماد های سیمانی …

خبر افزایش سرمایه سیلام این سهم را به اوج اورد ...

در بین سیمانی ها باید …

سفارس بعد از تقسیم ۷۰ ریال در مجمع باز می شود...

در نماد های سیمانی …

درست شبیه دارو این سهم ها نیز فضای ...

در بین سیمانی ها با این …

حجم سیمانی ها دویاره خوب شده است...

باز هم سیمانی ها …

این گروه هنوز مسیرهای خوبی برای رشد را دارد ...

در سهم های سیمانی در بازار …

شاید امروز آنها را نیز صف بزنند ولی...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها چند شرکت جالب بودند که...

در این چند سیمانی باید …

در گروه سیمان هم مثل ادم ها خوب و بد پیدا می شود...

در سیمانی ها با خبرهای …

با خبرهای مختلف سیمانی فضا کمی در این گروه...

در سیمانی ها سقاین با این …

امروز به نظر سقاین بعد از افزایش سرمایه...

در این سیمانی ها نیز …

در بین سیمانی ها به نظر با فضای قیمت...

در بین سیمانی ها …

حقیقت امر نموداری و جوی وضعیت گروه سیمان ...

در نماد های سیمانی …

گزارش های خاصی بعد از هرمز در نماد های...

در این سیمانی نیز باید …

گزارش سیمان هرمزگان شاید یک پالس خوب...

در سیمانی ها این سهم …

در بین سیمانی ها گزارش ستران و سپاهان...

در این چند سیمانی …

گروه سیمان نه انگیره و نه قدرت برگشت به صدر...

در نماد های سیمانی به

دیروز هم ذکر شد که اکثر آنها در گزارش اخیر ...

در نماد های سیمانی به

در مورد این گروه کم پیش می آید شرکتی که...

در سیمانی ها این موضوع …

در گروه سیمان هنوز گزارش ها را خیلی مفصل ننوشتیم ولی...

در نماد های سیمانی …

در این گروه شاید حالا که قیمت های جهانی کم شده ...

در نماد های سیمانی …

در این گروه شاید حالا که قیمت های جهانی کم شده ...