هرچه مرتبط است با ‘سیمانی’


در بین سیمانی ها …

این گروه به نظر چند روزی نیاز به...

در سیمانی ها باید دو موضوع …

کمی در مورد سیمانی ها نگران هستیم...

در بین سیمانی ها به این …

انصافا یکی از گزارش های خوب اسفند را ...

تحولات سیمانی در …

انصافا با نیم نگاهی به گزارش سیمانی ها...

در بین سیمانی ها به این …

گزارش اکثر سیمانی ها خوب بوده و این...

سیمانی ها با این که …

تب سیمان کمی فروکش کرده تا گزارش ها...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها اگر کسی میخواهد...

در فضای سیمانی ها …

در این گروه قبل از هر چیز باید ازسخوز گفت که...

نماد های سیمانی هم …

در این گروه بازی های گروه سیمان را شاهدیم...

در نماد های سیمانی نیز …

در این روزها بعد از پر حجم شدن این گروه ...

در نماد های سیمانی به …

سکرما در مجمع ۴۰۰ ریال تقسیم کرد و حالا...

در این دو سیمانی …

سکرما امروز متوقف می شود و به مجمع می رود ...

در بین سیمانی ها نیز …

در این گروه نیز گزارشی که خارق العاده باشد ...

در بین سیمانی ها شاید …

در بین گروه سیمان درست است که...

بررسی گزارش سیمانی ها…

در مورد این گروه معتقدیم گزارش بهمن ماه این گروه...

در مورد سیمانی ها …

ساروج در این گروه در مجمع...

در بین سیمانی ها …

در روزهای مختلف بررسی گروه سیمان را داشتیم...

در بین سیمانی ها نیز …

در بازار دیروز در مورد سخوز مطلب زدیم ...

در نماد های سیمانی بازهم …

این گروه بازهم مورد توجه بوده است...

در بین سیمانی ها …

خبر افزایش سرمایه تجدید ارزیابی دارایی ها...

در سیمانی ها …

در بین سیمانی ها سکرما ...

گزارشات خاص سیمانی ها …

بی شک یکی از خاص ترین گزارش ها را...

در نماد های سیمانی …

در این گروه شاهد گزارش های نسبتا خوبی...

در نماد های سیمانی …

در این گروه با ذره بین باید دنبال سهم های...

سهرمز در بین سیمانی ها …

وضعیت سهرمز با خبر افزایش سرمایه جدی تر...

در بین سیمانی ها…

در این گروه بارها روی خوب های گروه بحث شده است...

در سیمانی ها به این …

در بین گروه هایی که کمی از تحریم ها مصون است...

در بین سیمانی ها …

در این گروه سهگمت گزارش خوبی را داده...

در نماد های سیمانی به …

در بازار در نماد های سیمانی برخی گزارش های ...

در بین سیمانی ها با این …

در بین سیمانی ها نماد های خوب کم نبودند...

در بین سیمانی ها به …

در بین سیمانی ها روی سهم های مختلف ...

در سیمانی ها این بار …

گزارش سخاش نه این که بد باشد خیر مثل...

در بین سیمانی ها …

گزارش های سیمانی از راه میرسد و یک نکته ...

در سیمانی ها به این …

در این گروه گزارش خوب سدور بقیه را امیدوار کرده است...

و حالا سیمانی ها هستند که …

در گروه سیمان سراغ هر شرکتی نمی شود رفت...

و بازهم سیمانی ها …

از سیمانی ها چند گزارش رسیده است که...

در این نماد های سیمانی …

خبر افزایش سرمایه سیلام این سهم را به اوج اورد ...

در بین سیمانی ها باید …

سفارس بعد از تقسیم ۷۰ ریال در مجمع باز می شود...

در نماد های سیمانی …

درست شبیه دارو این سهم ها نیز فضای ...

در بین سیمانی ها با این …

حجم سیمانی ها دویاره خوب شده است...

باز هم سیمانی ها …

این گروه هنوز مسیرهای خوبی برای رشد را دارد ...

در سهم های سیمانی در بازار …

شاید امروز آنها را نیز صف بزنند ولی...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها چند شرکت جالب بودند که...

در این چند سیمانی باید …

در گروه سیمان هم مثل ادم ها خوب و بد پیدا می شود...

در سیمانی ها با خبرهای …

با خبرهای مختلف سیمانی فضا کمی در این گروه...

در سیمانی ها سقاین با این …

امروز به نظر سقاین بعد از افزایش سرمایه...

در این سیمانی ها نیز …

در بین سیمانی ها به نظر با فضای قیمت...

در بین سیمانی ها …

حقیقت امر نموداری و جوی وضعیت گروه سیمان ...

در نماد های سیمانی …

گزارش های خاصی بعد از هرمز در نماد های...

در این سیمانی نیز باید …

گزارش سیمان هرمزگان شاید یک پالس خوب...

در سیمانی ها این سهم …

در بین سیمانی ها گزارش ستران و سپاهان...

در این چند سیمانی …

گروه سیمان نه انگیره و نه قدرت برگشت به صدر...

در نماد های سیمانی به

دیروز هم ذکر شد که اکثر آنها در گزارش اخیر ...

در نماد های سیمانی به

در مورد این گروه کم پیش می آید شرکتی که...

در سیمانی ها این موضوع …

در گروه سیمان هنوز گزارش ها را خیلی مفصل ننوشتیم ولی...

در نماد های سیمانی …

در این گروه شاید حالا که قیمت های جهانی کم شده ...

در نماد های سیمانی …

در این گروه شاید حالا که قیمت های جهانی کم شده ...

در نماد های سیمانی

سهم های این گروه یک پله هنوز...

در این دو سیمانی …

بازار همیشه چند سیمانی خوب دارد...

در نماد های سیمانی به …

سیمانی ها در گزارش ها نه خیلی خوب بودند و نه...

در نماد های سیمانی به …

در گزارش ها نه خیلی خوب بودند و نه خیلی...

در نماد های سیمانی به …

در گزارش ها نه خیلی خوب بودند و نه خیلی بد...

در نماد های سیمانی به …

سیمانی ها در گزارش هم خوب نبودند ...

در سیمانی ها نیز

در مورد این گروه نیز شبیه ساختمانی ها رفتار می کند...

در سیمانی ها نیز

در این نباید شک کرد که این گروه به دلیل عدم رشد...

در سیمانی ها نیز

در این نباید شک کرد که این گروه به دلیل...

در سیمانی ها نیز …

کم کم باید گشت و بهترین ها را پیدا کرد...

شرایط سیمانی ها نیز …

در مورد این گروه باید دید بازی این گروه...

تحولات این چند سیمانی

در مورد این گروه به نظر بازار کمی کمتر به انها ...

سیمانی ها نیز به این …

در مورد این گروه گزارش ها می رسدو اوضاع خیلی...

در نماد های سیمانی

در بسیاری از نماد های سیمانی گزارش های ماهانه ...

در نماد های سیمانی

در بسیاری از نماد های سیمانی گزارش ها رسیده که...

در نماد های سیمانی

قبل از هر چیز باید این را بیان کرد که ...

در نماد های سیمانی

شاخص گروه سیمان بسیار متسعد رشد است...

در نماد های سیمانی

قبل از هر چیز باید این را بیان کرد که ...

در نماد های سیمانی نیز …

در مورد برخی سهم های سیمانی...

در نماد های سیمانی نیز …

در مورد برخی سهم های سیمانی...

سیمانی ها در این شرایط …

خبرهای بازگشت ارامش به کردستان...

در این دو سیمانی

دو گزارش سیمانی گزارش ماهانه داریم که خیلی...

در نماد های سیمانی …

در این گروه یک رشد احتمالی کوچک...

در نماد های سیمانی نیز …

واقعا در بازار باید کم کم به گروه سیمان...

در نماد های سیمانی نیز …

کم کم به گروه سیمان و برگشت ان امیدوار بود....

در بین سیمانی ها …

در مورد این گروه چه می توان گفت جز ...

در نماد های سیمانی …

در این گروه از نظر گزارش خیلی گزارش ها ...

در نماد های سیمانی …

در این گروه از نظر گزارش خیلی گزارش ها...

در این سیمانی ها …

در این گروه یعنی گروه سیمان فاز عرضه...

در این سیمانی ها …

فاز عرضه کمی بیشتر است ولی...

در بین سیمانی ها نیز …

در این گروه بهبهان باز می شود به نظر...

در بین سیمانی ها نیز …

در این گروه ستران خبر افزایش سرمایه را ...

در این دو سیمانی هم …

یکی اردبیل و دیگری بهبهان که واقعا گزارش های ...

شرایط سیمانی ها با …

در این گروه اوضاع فروش در اسفند...

در نماد ها سیمانی …

انتظار از سیمانی ها بیشتر بود ولی...

در بازی سیمانی ها …

در مورد این گروه اطلاعیه سیمان ...

در بازی سیمانی ها …

در مورد این گروه امروز نماد ...

در این دو سیمانی …

این گروه یعنی سیمان هم در بازار با...

خبرهای سیمانی …

دیروز خبر سیمان اردبیل کل این گروه را...

در سیمانی ها سفانو …

در بین نماد های سیمانی به نظر سفانو ...

در گروه سیمانی نیز …

در مورد این گروه باید اذعان داشت...

تحولات سیمانی با …

طبق خبرهای واصله از این صنعت ...

تحولات سیمانی با …

در مورد این گروه زمزمه هایی شده است که ...

فضای سیمانی ها در …

سری به گروه سیمان بزنیم که ...

در این دو سیمانی …

به نظر گروه سیمان فعلاً...

در نماد های سیمانی …

به نظر بازی کمی کند شده است...

خبرهای سیمانی …

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است...

خبرهای سیمانی …

خبر افزایش قیمت سیمان بالاخره رسمی شد...

در سیمانی ها …

فقط دو سهمی که ..

در این سیمانی …

در مورد این سهم یعنی سیمان اصفهان..

دردو سیمانی نیز …

در این دو سیمانی شرایط همیشه کمی فرق داشته...

در سیمانی ها …

این گروه را به نظر در بازار نفرین کرده اند...

در دو سیمانی …

تهران و کرمان...

در این سیمانی …

در مورد این گروه دیروز هم صحبت شد...

در نمادهای سیمانی …

در این فضا هنوز هم معتقدیم کمی...

در دو نماد سیمانی …

با این شرایط نفت ، بودجه و دلار....

یک سیمانی دیگر …

در نماد سمازن جالب است که ....

دو سیمانی با …

سیاست تقسیم سود بالا.....

در این دو سیمانی…

سیمان های غرب و اردبیل....