هرچه مرتبط است با ‘سیمان’


در گروه سیمان به این …

در گروه سیمان با این نرخ دلار صادرات به...

بازی گروه سیمان با …

در گروه سیمان سهم های خوب کم نیست ...

در گروه سیمان …

در بازار در گروه سیمان خیلی سخت رشد کند ...

در گروه سیمان با این که …

خب از این گروه تا به امروز بازار خیلی حرکت...

تحلیل تکنیکال سیمان


درگروه سیمان

در مورد این گروه خبرخوب سیمان ....

درگروه سیمان

در مورد این گروه گزارش ها یکی یکی از راه رسیدند ...

درگروه سیمان گزارش ها

هنوز گزارشی که بازار را غافلگیر کند دیده نشده...

درگروه سیمان گزارش ها

در مورد این گروه گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

درگروه سیمان گزارش ها

گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

درگروه سیمان گزارش ها

گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

نگاهی به شاخص صنعت سیمان


در نماد های سیمانی

در بسیاری از نماد های سیمانی گزارش های ماهانه...

در نماد های سیمانی

در بسیاری از نماد های سیمانی گزارش ها رسیده که...

در نماد های سیمانی

قبل از هر چیز باید این را بیان کرد که ...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه گزارش های خوب هم هست...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه گزارش های خوب هم هست...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه با ذره بین بگردی شاید ...

در گروه سیمان نیز …

این گروه شبیه گروه داروست تا حدودی ولی معتقدیم...

در بازی گروه سیمان …

گزارش ها تا کنون شرایط خیلی خوبی را نداشته است ...

در گروه سیمان هم …

در این گروه بلوک های جالبی را در سکرما داریم ...

در نماد های سیمانی نیز …

گروه سیمان دیروز عرض شد قیمت های منفی...

در گروه سیمان …

در این گروه بازار سقاین را خوب می خرد زمزمه ...

در گروه سیمان …

هر روز هر گزارشی که میرسد...

در گروه سیمان …

در این گروه گزارش هایی که میرسد خیلی ...

در گروه سیمان …

در این گروه گزارش هایی که میرسد خیلی ...

در گروه سیمان …

در این گروه دیروز سکرما را واقعا خوب خریدند ...

در گروه سیمان …

در این گروه می توان گفت یکی از مهم ترین خصوصیت ها ...

در گروه سیمان …

می توان گفت یکی از مهم ترین خصوصیت ها ...

در گروه سیمان باید …

به نظر گروه سیمان را می شود خوب و بهتر دید...

دراین دو سیمانی نیز …

در روزهای قبل در مورد سیمانی ها نوشتیم...

درگروه سیمان نیز

در مورد این گروه همیشه در بازار سهم هایی...

درگروه سیمان نیز

سپاهان امرو برای افزایش سرمایه متوقف می شود ...

در گروه سیمان …

سفارس برای مجمع متوقف می شود ...

در گروه سیمان …

در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن...

در گروه سیمان …

در این گروه در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن ...

در گروه سیمان …

در این گروه در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن ....

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های ماه به ماه در چند سهم بد نبوده ...

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های ماه به ماه در چند سهم ...

در گروه سیمان …

در این گروه اوضاع گزارش های سال بعد ...

در گروه سیمان …

نه خیلی خوب و نه خیلی بد ....

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های سال بعد ...

در این دو سیمانی نیز …

واقعا در بازار می توان هنوز به ...

در گروه سیمان

در این گروه اگر سفاین عرضه شد برای خرید...

در گروه سیمان

مهم ترین خبر که در این گروه دیروز مطرح شد ...

در گروه سیمان

مهم ترین خبر که در این گروه ...

در گروه سیمان نیز این…

روزهای گذشته روی ساروم و سکرما خوب...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه دیروز ستران را خوب رنج کشیدند ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه از سهم هایی مثل ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه گزارش های ماه به ماه میرسد که...

در گروه سیمان نیز این…

سشرق و ساروم گزینه های خوبی هستند...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه به نظر سشرق و ساروم ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه به نظر سشرق و ساروم ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه به نظر سشرق و ساروم ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه به نظر سشرق و ساروم ...

در گروه سیمان نیز این شرکت ها

حرکت بازار روی این گروه بسیار خوب بوده...

در گروه سیمان نیز این شرکت ها

به نظر در برخی سهم ها رالی داریم...

در گروه سیمان نیز این شرکت ها

ان گزارشی که بتواند ما را قانع کند ...

در گروه سیمان …

در این گروه در کنار ان همه سهم هایی که بیان شد...

در گروه سیمان …

در این گروه دیروز همزمان با تحولات خوب...

درگروه سیمان نیز

در مورد این گروه تحولات موصل عراق...

در گروه سیمان بازهم …

بازهم امار و اطلاعات منتشر می شود که ...

در گروه سیمان …

در مورد این گروه دیروز هم عرض شد که...

در گروه سیمان هم

دو عامل رشد دلار و ازادی موصل...

در گروه سیمان و کاشی …

به نظر کترام با مشکلاتی مواجه شود ...

در سیمانی ها این …

در این گروه بازهم با چند اصلاح به نظر...

در گروه سیمان از …

در این گروه ریز و خیلی ارام تحرکاتی...

در گروه سیمان …

در این بازی به نظر بهبهان هم می تواند...

در گروه سیمان این شرکت ها …

در این گروه در سفانو سهم باز شده است...

در گروه سیمان این شرکت ها …

در این گروه بازار به نظر روی منفی باردیگر ...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه ساروم کمی بالا ...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه در ...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه سفانو پس از تقسیم سود ...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه ساراب با این که مثبت است ولی ...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه سغرب به نظر باز می شود ولی...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه سفانو در حالی ۵۹۱ ریال سود ...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه سکرما مجمع را برگزار کرده...

در گروه سیمان …

در این گروه امروز سیلام و سغرب نیز ...

در گروه سیمان امروز …

در این گروه امروز سفار از گروه سیمانی ...

در گروه سیمان امروز …

در این گروه امروز دو سهم متوقف می شوند...

در گروه سیمان امروز …

در این گروه روند نماد ها و شرکت ها طوری...

در گروه سیمان با این …

در این گروه سیمان سپاهان خیلی مورد توجه...

در گروه سیمان با این …

در این گروه سیمان سپاهان خیلی...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه گزارش های جالبی می رسد...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه گزارش های ۱۲ ماهه...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه را دوباره خوب می خرند ...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه را دوباره خوب می خرند ...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه را دوباره خوب می خرند...

در گروه سیمان نیز …

در مورد این گروه گویا دیروز...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان گزارش ها یکی یکی میرسد...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان گزارش ها یکی یکی میرسد...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان به نظر بازار روی...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان به نظر بازار روی برخی از ...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان خبرها از افزایش...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان خبرها جالب شده است...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه شرایط برای برخی سهم های...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه سیمان هگمتان هم گزارش داد ...

در گروه سیمان بازهم …

بازار روی گروه سیمان خوب عمل می کند...

در گروه سیمان بازهم …

بازار روی گزارش های ماه به ماه این گروه ...

درنماد گروه سیمان بازهم …

بازار روی گزارش های ماه به ماه این گروه...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه امروز گزارش اردبیل ، بجنورد و سخزر مواجه ایم ...

در گروه سیمان نیز …

نه خیلی خوب است و نه خیلی بد ....

در گروه سیمان نیز …

در این گروه در گزارش ها یک چیز روشن است...

در گروه سیمان نیز …

در گزارش ها یک چیز روشن است...

دو خبر متفاوت از سیمان …

در مورد این گروه امروز دو خبر مهم رسیده ...

در گروه سیمان هم …

در مورد گروه سیمان به نظر...

در گروه سیمان با …

سیمان تهران دست به کار عجیبی زده...

ساروم در گروه سیمان …

ساروم بالاخره تعدیل اصلی خود را رو کرد....

در گروه سیمان …

در این گروه صحبت زیاد کردیم ...

در گروه سیمان …

در این گروه صحبت زیاد کردیم ...

در گروه سیمان …

در این گروه یکی از بهترین دوره ها و گزارش ها ...

در گروه سیمان …

در این گروه یکی از بهترین دوره ها و گزارش ها ...

در گروه سیمان …

در این گروه خبر ...

در گروه سیمان با …

ر این گروه خبر مهم چیز دیگری بود که...

در گروه سیمان با …

در این گروه سیمان اصفهان واقعاً حرفی...

در نماد های سیمانی نیز …

دیروز در مورد این گروه صحبت شد که...

گروه سیمان می تواند …

یکی از خاص ترین گزارش ها گزارش گروه سیمان...

گروه سیمان می تواند …

گروه سیمان با یک مشت گزارش ضد و نقیض ...

بررسی تکنیکی شاخص گروه سیمان


گروه سیمان با این …

در گروه سیمان سشمال بحث افزایش سرمایه...

در گروه سیمان نیز

کارون پیش بینی درامد داده است که....

فضای گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان گزارش های ...

در سیمانی ها ساروم و سرود …

این سهم در ۶ ماهه فروش...

در گروه سیمان بازهم …

در مورد گروه سیمان برخی گزارش ها...

در گروه سیمان …

در این گروه به نظر درمنفی و اصلاح ...

در گروه سیمان …

وضعیت که خیلی جالب نیست و اوضاع ...

در گروه سیمان …

در این گروه سشمال تعدیل خوبی زده و امروز ...

در گروه سیمان این دو …

گزارش سیمان داراب هم رسید...

در گروه سیمان …

در مورد گروه سیمان بارها خودمان ...

تحلیل تکنیکال صنعت سیمان


در گروه سیمان …

در مورد گروه سیمان باید کمی تامل کرد...

بازهم گروه سیمان …

بازهم بحث پیش بینی درامد سیمانی ها...

فضای گروه سیمان …

بازار ما بازار هیجانی است وقتی...

در گروه سیمان …

باز هم تاکید می کنیم در این گروه ...

در گروه سیمان …

نمی گوییم جو مثبت نیست خیر بلکه معتقدیم...

در گروه سیمان …

در مورد سیمان داریم صحبت می کنیم ...

در گروه سیمان …

بازار روی انها مثبت و جو گروه بد نیست ولی...

در گروه سیمان با …

در مورد این گروه بازار حسابی...

در سیمانی ها …

در این گروه دیروز از خرید در منفی ...

در ۳ نماد سیمانی …

به نظر در بین سیمانی ها گزینه های خوب...

در گروه سیمان …

خب گروه سیمان یک رشد کرده است...

نگاهی به شاخص صنعت سیمان


نگاهی به گروه سیمان …

بالاخره این گروه گزارش های ماهانه را ...

گروه سیمان در …

بازار به سراغ گزارش های ماهیانه گروه...

بازی سیمان …

در این مدت تقریباً هر روز نوشتیم ...

تحلیل بنیادی سیمان لار سبزوار


گروه سیمان در این…

چندروزی است فعالیت در این گروه...

در گروه سیمان با …

در مورد این گروه چند خبر مهم رسیده...

در گروه سیمان …

در بین سیمانی ها شرایط خاص دنبال می شود...

تحلیل تکنیکال سیمان


بارها از سیمان …

در مورد سیمان شاید بارها و بارها...

شرایط سیمانی ها …

در برخی خبرها داشتیم که که صادرات سیمان...

در گروه سیمان …

کم کم باید رفت سراغ نماد هایی که...

در گروه سیمان …

در گروه سیمان گزارش ها خوب نبود...

در گروه سیمان …

در مورد این گروه برخی روزها...

تحرکات سیمان در

بحث رشد قیمت بسیار بعید است...

در گروه سیمان …

گزارش ها یکی پس از دیگری...

در گروه سیمان …

در خبرها داشتیم هشت شرکت ایرانی...

شرایط سیمانی ها …

گویا بحث افزایش قیمت به حاشیه رفت...

در گروه سیمان …

این گروه به پایئن ترین...

در گروه سیمان …

شرکت های این گروه به پایئن ترین...

در سیمانی ها …

دیروز هم عنوان شد تا گروه ساختمان ...

در این ۳نماد سیمانی …

در سهگمت گزارش خوبی داده نشده و ...

در گروه سیمانی که …

سیمان بهبهان گزارش داده...

در هر دو سیمانی که …

در مورد دو سیمانی سخاش و سکرما ...

در این دو سیمانی …

در مورد دو سیمانی سخزر و کارون صحبت می شود ...

در گروه سیمان …

کمی تب تند عراق فروکش کرد ...

در گروه سیمان …

کمی تب تند عراق فروکش کرد ...

شوک به گروه سیمان …

شوک بدی به گروه سیمان وارد شد...

شوک به گروه سیمان …

شوک بدی به گروه سیمان وارد شد...

در این ۳ سیمانی …

در مورد این گروه گزارش های ۱۲ ماهه...

در این ۳ سیمانی …

تحولات بنیادی می گوید ...

در گروه سیمان نیز…

کم کم گزارش ها از راه میرسد...

در گروه سیمان نیز…

در این گروه کم کم گزارش ها از راه میرسد...

در گروه سیمان نیز…

در این گروه کم کم گزارش ها از راه میرسد...

در گروه سیمان نیز…

در این گروه یک بازی ۲۰% را شاهد بودیم...

سیمانی ها بازهم …

در گروه سیمان بازهم شاهد ...

در گروه سیمان باید …

گروه از نظر نموداری ۲ روز استراحت...

در گروه سیمان به …

بازی جالبی در گروه سیمان...

در گروه سیمان به …

قیمت های فعلی در گروه سیمان...

گروه سیمان نیز …

روزهای قبل از روشن شدن تک چراغ ...

در گروه سیمان …

تحرکاتی دیده می شود...

گروه سیمان نیز …

روزهای قبل از روشن شدن تک چراغ...

گروه سیمان نیز …

تحولات بنیادی خیلی حرفی برای گفتن ندارد ولی...

در گروه سیمان …

در این گروه برخی شایعه رشد...

در سیمان نیز به …

گزارش های سیمانی در میان...

در نمادهای سیمانی …

در این گروه گزارش ها یک در میان...

شرایط سیمان …

در سیمانی ها باید گفت جریان پول...

شرایط سیمان …

در مورد این گروه برخی عزیزان از ما...

در گروه سیمان …

در مورد این گروه بهتر است نیم نگاهی...

بازهم سیمان …

یک باردیگر تکرار مکررات ...

بازهم گروه سیمان …

در گروه سیمان کم کم بازار هم...

بازهم گروه سیمان …

دیروز هم اشاراتی به گروه سیمان کردیم...

بازهم گروه سیمان …

دیروز هم اشاراتی به گروه سیمان کردیم...

در گروه سیمان …

ابتدا یک قاعده کلی از سیمان بگوییم...

سیمانی ها در …

خیلی فضای این گروه جالب نیست ...

در این دو سیمانی …

ابتدا سراغ ساروج می رویم که جالب نیست...

در این دو سیمانی …

گزارش های گروه سیمان هم کم کم...

در گروه سیمان …

این گروه دیروز به وضعیت خود واکنش نشان داد...

گروه سیمان در …

در مورد این گروه خبر منفی رسیده است...