هرچه مرتبط است با ‘سپ’


درعرضه اولیه سپ …

تا دروز قرار بود سپ با سود ...

درعرضه اولیه سپ …

بالاخره سپ هم راهی بازار می شود...