هرچه مرتبط است با ‘سه سهم’


فروس و فاسمین و فملی …

بررسی ۳ گانه سه سهمی را داریم که...

در این سه سهم …

قاسم را که چند باری صحبت کردیم به نظر یک...

در این سه سهم بازار …

گزارش ها و شرایط ۳ سهم را در بازار مرور میکنیم...

در بین این سه سهم …

بحث ما روی کهمدا کگاز و کخاک است...

در این سه سهم …

بررسی ما روی تحولات ۳ سهم...

درفارس و پارسان و غدیر به واسطه …

گزارش پارس و بندر امام نرسیده ولی خبرهای خاصی از ...

در این سه سهم نیز

در مورد ۳ سهم وصندوق غدیر پارسان میخواهیم ...

فضای قیمتی این سه سهم …

از نظر بنیادی و نموداری و بازی سهمی به نظر...

در این سه سهم …

در مورد این ۳ شرکت بارها صحبت شده...

در هر سه سهم …

حالا سهم صف خرید سنگین است...

در هر سه سهم …

در این مدت که بازار داشت با خبرها...