هرچه مرتبط است با ‘ساختمانی’


در ساختمانی ها از این …

در ثفارس گزارش فعلی مهم نیست...

در ساختمانی ها به این …

خبر وساخت خبرمهمی بود و سهم مثبت بازشد ....

ساختمانی ها با این …

در این گروه گزارش ساختمانی ها خیلی...

در بین ساختمانی ها با …

در این گروه ثفارس به بازار باز میگردد ...

شرایط ساختمانی ها با …

بازی های گروه به نظر نوسانی است...

در بین ساختمانی ها …

اکثر گزارش های ساختمانی ها رسید...

ثباغ در بین ساختمانی ها …

در بین ساختمانی ها خبرهایی از ...

در بین ساختمانی ها …

در این گروه می توان به سهم های خاصی اشاره کرد ولی...

در ساختمانی ها به این …

در این گروه ثفارس این روزها بیشتر مورد توجه است...

در ساختمانی ها باید …

از بعد نموداری شاخص این گروه...

در ساختمانی ها به این …

این بحث را امروز به شکل مقدماتی آغاز میکنیم...

در ساختمانی ها ثتران …

در این گروه البته وساخت و برخی دیگر حرکت میکنند ولی...

در بین ساختمانی ها …

این روزها گروه ساختمان کمی پر حجم است...

شرایط ساختمانی ها …

به نظر امروز این گروه به مقاومت خود برخورد میکند...

در ساختمانی ها …

در این گروه ثغرب و ثتران خوب معامله شدند ولی...

در ساختمانی ها بازهم …

گروه ساختمان از نظر قیمتی و نموداری بسیار...

در بین ساختمانی ها …

برخی میپرسند از نظر بنیادی این گروه چه چیزی را دارد...

در نماد های ساختمانی …

به نظر منفی شدن احتمالی بازار باردیگر...

در نماد های ساختمانی …

در این گروه کمی اصلاح لازم است ولی ...

در ساختمانی ها به این …

ببنید از نظر نموداری و تحلیلی ساختمان هنوز...

تحولات ساختمانی ها …

در این گروه بارها و بارها در بازار تکرار کردیم که ...

تحولات ساختمانی ها …

در این گروه به نظر بازی کمی با ۲ ماه پیش فرق کرده...

و بازهم ساختمانی ها …

در این گروه چند اتفاق در حال وقوع است ...

در نماد های ساختمانی …

قبلا در مورد رونق صنعت ساختمان صحبت شد...

در نماد های ساختمانی

در مورد این گروه اتفاق جالب در حوزه مسکن ...

در نماد های ساختمانی

گروه ساختمان هنوز هیچ رفتار بنیادی را نداشتیم ولی...

در نماد های ساختمانی

در این گروه از نظر نموداری فضا برای برگشت...

در گروه ساختمانی باید …

در این گروه ثاباد شفاف سازی را دارد و گفت ...

در نماد های ساختمانی …

در این گروه یعنی گروه ساختمان بحث...

شرایط ساختمانی ها نیز …

در این گروه به نظر یک استراحت را...

شرایط ساختمانی ها نیز …

در این گروه به نظر یک استراحت را خواهند...

در این دو ساختمانی …

در این گروه وضع گزارش ها خیلی خاص ....

در ساختمانی ها …

باید وضعیت را دقیق تر دید...

در این دو سهم ساختمانی …

در این گروه یعنی ساختمان...

در این دو سهم ساختمانی …

طی روزهای گذشته به صورت زنجیر وار..

در این دو ساختمانی …

این گروه به نظر تازه می تواند ...

تعدیل منفی در دو ساختمانی …

در روزهای قبل به محض ارائه اطلاعات....

۳ سهم ساختمانی …

جو اعلام سود بالاتر در گروه ها...

دو نماد ساختمانی…

وارد این صنعت شویم....