هرچه مرتبط است با ‘ساختمانی’


در بین ساختمانی ها …

برخی میپرسند از نظر بنیادی این گروه چه چیزی را دارد...

در نماد های ساختمانی …

به نظر منفی شدن احتمالی بازار باردیگر...

در نماد های ساختمانی …

در این گروه کمی اصلاح لازم است ولی ...

در ساختمانی ها به این …

ببنید از نظر نموداری و تحلیلی ساختمان هنوز...

تحولات ساختمانی ها …

در این گروه بارها و بارها در بازار تکرار کردیم که ...

تحولات ساختمانی ها …

در این گروه به نظر بازی کمی با ۲ ماه پیش فرق کرده...

و بازهم ساختمانی ها …

در این گروه چند اتفاق در حال وقوع است ...

در نماد های ساختمانی …

قبلا در مورد رونق صنعت ساختمان صحبت شد...

در نماد های ساختمانی

در مورد این گروه اتفاق جالب در حوزه مسکن ...

در نماد های ساختمانی

گروه ساختمان هنوز هیچ رفتار بنیادی را نداشتیم ولی...

در نماد های ساختمانی

در این گروه از نظر نموداری فضا برای برگشت...

در گروه ساختمانی باید …

در این گروه ثاباد شفاف سازی را دارد و گفت ...

در نماد های ساختمانی …

در این گروه یعنی گروه ساختمان بحث...

شرایط ساختمانی ها نیز …

در این گروه به نظر یک استراحت را...

شرایط ساختمانی ها نیز …

در این گروه به نظر یک استراحت را خواهند...

در این دو ساختمانی …

در این گروه وضع گزارش ها خیلی خاص ....

در ساختمانی ها …

باید وضعیت را دقیق تر دید...

در این دو سهم ساختمانی …

در این گروه یعنی ساختمان...

در این دو سهم ساختمانی …

طی روزهای گذشته به صورت زنجیر وار..

در این دو ساختمانی …

این گروه به نظر تازه می تواند ...

تعدیل منفی در دو ساختمانی …

در روزهای قبل به محض ارائه اطلاعات....

۳ سهم ساختمانی …

جو اعلام سود بالاتر در گروه ها...

دو نماد ساختمانی…

وارد این صنعت شویم....