هرچه مرتبط است با ‘ساختمان’


تحولات ساختمانی ها …

در این گروه بارها و بارها در بازار تکرار کردیم که ...

در گروه ساختمان

در این گروه روی وساخت هم خوب حرکت می کنند...

و بازهم ساختمانی ها …

در این گروه چند اتفاق در حال وقوع است ...

درگروه ساختمان به این …

در این گروه فضا بسیار جالب شده است...

در گروه ساختمان …

خب در این گروه یعنی ساختمان باید سهم های ...

درگروه ساختمان این سهم

در مورد ثالوند گزارش بد نیست ...

شرایط ساختمان ها نیز

معتقدیم با یک استراحت باردیگر این گروه...

درگروه ساختمان به این …

در بازار توجه به این گروه ها کمی بیشتر شده...

در گروه ساختمان

به نظر با کمی استراحت حرکت بعدی آغاز می شود...

درگروه ساختمان

در مورد این گروه از روز های قبل با توجه به امار ها ...

درگروه ساختمان

در مورد این گروه بارها در حوزه گروه و رشد قیمت...

درگروه ساختمان

در مورد این گروه چهارشنبه از تحولات...

درگروه ساختمان

در مورد این گروه دیروز مدیرعامل بانک مسکن از ارائه...

در بازی گروه ساختمان

در این گروه به جز ثنوسا که تعدیل مثبت زد ...

در گروه ساختمان

در همین ستون چند روز پیش بود نوشتیم که...

در گروه ساختمان

در مورد این گروه یک صحبت ریز هم داشتیم ولی...

در نماد های ساختمانی

در این گروه از نظر نموداری فضا ...

در گروه ساختمان نیز

قبل از هر چیز برخی از چارتیست ها از ...

در نماد های ساختمانی نیز …

به نظر کم کم این گروه از نظر نموداری...

در گروه ساختمان …

در این گروه تحولات وام بانک شاید این گروه را کمی ...

در نماد ساختمانی …

در بازار بارها از لزوم توجه به وساخت صحبت شد...

در نماد ساختمانی …

در بازار بارها از لزوم توجه به وساخت صحبت شد ...

درگروه ساختمان با …

اعضا خیلی گزارش های قوی نداشتند ولی...

درگروه ساختمان با …

اعضا خیلی گزارش های قوی نداشتند ولی...

درگروه ساختمان با …

در این گروه شاهد اعلام سود سال ...

درگروه ساختمان با …

در این گروه شاهد اعلام سود سال ۹۷٫٫٫

در گروه ساختمان بازهم

در این گروه شنیده می شود طی این هفته ...

در گروه ساختمان بازهم

در این گروه روی چند گزینه صحبت می کنیم...

در ساختمانی ها باید …

در این گروه وتوس گزارش بدی را نداشته...

درگروه ساختمان …

ثعمرا را خوب زیرش زدند ...

در گروه ساختمان

در این گروه به نظر مثبت ها کمی قوی تر...

در گروه ساختمان

در این گروه به نظر مثبت ها کمی قوی تر شده ...

در گروه ساختمان …

در بازار امروز جو در این گروه بیشتر روی...

در گروه ساختمان

خیلی ها معتقدند تا وقتی دلار حرکت نکند...

در این دو ساختمانی …

در این گروه وضع جالب نیست ولی...

در گروه ساختمان …

بازی ها در گروه ساختمان ...

در گروه ساختمان

در مورد این گروه تعداد مثبت های گروه ...

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه چند وقتی است که ...

در گروه ساختمان …

اقا ساختمان دیگر اخرش است...

بازهم ساختمان …

بازهم یک افزایش سرمایه در راه است ...

صنعت سرد ساختمان

ساختمان خیلی وضعیت جالبی را ندارند...

در گروه ساختمان به …

دیروز هم عرض شد که دو روز مثبت می شود...

در گروه ساختمان به …

در این گروه بازی جالب شده است...

در گروه ساختمان …

به نظر رشد در این گروه خیلی زود ...

و بازهم ساختمان …

شاهد حرکت مجدد در گروه ساختمان هستیم ...

و حالا ساختمان …

در مورد گروه ساختمان ببنید ...

در ساختمانی ها …

در این گروه برخی هر سهمی را نام می برند...

ساختمانی ها با سود …

در مورد سهم های این گروه باید گفت...

در سهم های ساختمانی …

فرایند این گروه در ...

در دو سهم ساختمانی …

در هر دو سهم به قیمت

در دو سهم ساختمانی …

هر دو سهم در ...

در گروه ساختمان …

شاید برخی حرف ها تکراری شده...

در گروه ساختمان …

در این گروه دیروز هم اشاره شد که...

در گروه ساختمان …

بازی تمام نشده...

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه چند روز پیش ...

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه چند روز...

در گروه ساختمان …

دیروز هم در مورد این گروه صحبت شد ...

در گروه ساختمان …

خبرهای بیرونی مهم تر است...

در این دو سهم ساختمانی …

در گروه ساختمان حجم طوری است که...

در گروه ساختمان …

در این گروه به نظر توجه بازار به...

در گروه ساختمان …

یک روز خوب و یک روز بد...

در گروه ساختمان …

گزارشات گروه ساختمان معمولاً...

گروه ساختمان نیز …

روزهای قبل از حرکات روی...

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه تکنیکالیست ها معتقدند...

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه تکنیکالیست ها معتقدند ....

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه نمودار های شاخص این...

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه برخی از یک رالی تند...

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه روی صباغ نوسان گیری های ...

در گروه ساختمان …

در مورد این گروه به نظر کم کم از روی...

در گروه ساختمان …

در این گروه به اندازه کافی روی...

گروه ساختمان با این …

برخی معتقدند شاخص های این گروه...

در گروه ساختمان …

در این گروه بارها روی ثمسکن تاکید,...

در هر دوی این نماد ها …

نمی گوییم ثنوسا و وساخت بد هستند ولی ...

در گروه ساختمان …

در این گروه در ثمسکن...

در گروه ساختمان این دو سهم …

در مورد این گروه واکنش ها عجیب است...

گروه ساختمان در این…

بارها شده است که گروه ساختمان...

در گروه ساختمان …

شاهد گزارش های خوبی هستیم ولی....

در گروه ساختمان …

گزارش ها یکی پس از دیگری می رسد ....

تعدیل منفی در دو ساختمانی …

در بازار و در روزهای قبل به محض ارائه ...

در گروه ساختمان به …

دیشب که حرفی مطرح نشد....

در گروه ساختمان …

بازهم تاکید ما مثل دفعات قبل....

در گروه مسکن …

در حالی که این گروه ...

گروه ساختمان در …

یک ویژگی در اکثر انها هست و ان هم ....

در گروه ساختمان …

از چند روز پیش برخی بازی ها.....

در گروه ساختمان …

واقعاً حاشه ها کم شده ولی....

در گروه ساختمان …

در مورد فضای این گروه ....

شرایط گروه ساختمان …

در مثبت های امروز...

در گروه ساختمان …

همه متوجه شدند که....

در گروه ساختمان …

گروه پر حجم شده....

در گروه ساختمان …

دوباره برای ریسک پذیر ها....

در گروه ساختمان …

توصيه مهم اين است كه ...

خبري براي ساختماني ها …

خبري كه ميتواند اين گروه را ...

در گروه ساختمان …

در مجموع رشد اخير

در حوزه مسكن …

شركت هاي ساختماني در ...

در گروه ساختمان …

سهامداراني كه دراين گروه ...

در گروه ساختمان …

در اين گروه 3 شركت

در گروه ساختمان …

وضعيت جديدي كه با ...

در گروه ساختمان …

4 شركتي كه در گروه ساختمان

در گروه ساختمان …

در اين گروه بهتر است ...

مجمع ثباغ در …

در اين گروه بازهم بايد به ...

در بين ساختماني ها …

در ا.س.پ با كاهش

گروه ساختمان با …

3 شركتي كه براي ...

در گروه ساختمان …

چرا كه رونق اقتصادي

تحولات ساختماني ها …

در اين 3 شركت كه

تحولات ساختماني ها …

رويدادهاي مهمي كه ...

در گروه ساختمان …

شركت هايي كه با ...

در اين دو شركت ساختماني …

در هر دوي اين شركت ها

در ساختماني ها امروز …

در 3 نمادي كه

در ثباغ و …

اما برخي معتقدند خريد

در گروه ساختمان با …

شركت هاي اين گروه با

در ساختماني ها …

از بين اين 3 شركت ...

در گروه ساختمان …

4نمادي كه دراين گروه ...

در تحولات ثغرب…

در اين گروه عمران و توسعه

در گروه ساختمان …

از همين رو بايد كمي

در گروه ساختمان …

تحولات گروه با يك ...

گروه ساختمان در …

در اين گروه شرايط

در بين ساختماني ها …

در اين گروه

آ.س.پ در شرايط فعلي …

بازار روي گروه ساختمان

مجمع اين دو شركت …

در كنار ان ثشرق نيز تقسيم سود

در گروه ساختمان …

در حال حاضر منطقي ترين

آ.س.پ و ثباغ با …

هر دو سهم در قيمت هاي

در گروه ساختمان …

در مورد خريد به نظر ميرسد

در گروه ساختمان با …


در گروه ساختمان …

از همين رو احتمال يك ...

شرايط ساختماني ها در …

تاكيد مي شود شركت هايي

گروه ساختمان با …

دو سهم ثباغ و ا.س.پ

در نماد ثاخت و آ س پ

هر سه شركت با

شرايط ساختماني ها …

اين 4 شركت با توجه به ...

در گروه ساختمان چه خبر است ؟

گروه ساختمان با قیمت های ...

شرایط ساختمانی ها با …

شرکت هایی که این گروه می تواند ...

گروه ساختمان در حالی که…


در این 4 نماد با …


در دو شرکت ساختمانی …


در گروه ساختمان با …


گروه ساختمان در حالی که…


در گروه ساختمان با …


در گروه ساختمان با …


شرایط گروه ساختمان …


در شرکت های ساختمانی …


خبرها در گروه ساختمان …


در گروه ساختمان …


بازهم گروه ساختمان و …


در گروه ساختمان …


در گروه ساختمان …


ثنوسا در گروه ساختمان …


در دو سهمی ساختمانی …


سهمی که در گروه ساختمان …


در 3 شرکت ساختمانی…


در برخی خبرها از گروه ساختمان …


خبرهای سیمان و ساختمان …


در گروه ساختمان با …


بهبود صنعت ساختمان ؟؟!