هرچه مرتبط است با ‘زگلدشت’


در نماد زگلدشت …

در بازار سهم های کوچک مورد توجه است...

زگلدشت با این …

این سهم نیز گزارش خوبی را داد ولی...

در زگلدشت خبرهای …

سهم خبرهای متفاوتی را در این چند روز دارد...

تحلیل تکنیکال زگلدشت


در نماد زگلدشت به این …

در خبرها داشتیم که خبرهای خوب برای زگلدشت...

زگلدشت با این گزارش …

سهم دست به کار بزرگی زده و دو بار طی مدت اخیر...

در نماد زگلدشت یک …

در زگلدشت یک تغییر دیده می شود و ان هم...

در نماد زگلدشت …

در بازار زمزمه های ورود شیر به بورس کالا ...

تحلیل تکنیکال زگلدشت


در نماد زگلدشت

قبلا در مورد گروه دام صحبت شده بود...

در نماد زگلدشت

در این سهم شانس در خانه او را زده است....

در نماد زگلدشت

گلدشت بیشتر بازی دارد تا خبرهای خاص ...

در نماد زگلدشت …

در بازار در مورد سهم بحث ها و شایعات مختلفی ...

تحلیل تکنیکال زگلدشت


زگلدشت می آید …

یک سهم دیگر در حوزه دام ...