هرچه مرتبط است با ‘زنگان’


تحلیل بنیادی شرکت صنعت روی زنگان


زنگان از دو منظر با …

این سهم هم از نظر نموداری و هم بنیادی...

در زنگان به این …

سهم از نظر بنیادی خوب بود فروش خوبی داشت...

در نماد زنگان به این

در مورد این سهم دقت کنید سهم چیز خاصی ندارد ...

شرایط زنگان …

این سهم دیروز یک اطلاعیه داد و از جا بلند شد...

تحلیل بنیادی صنعت روی زنگان


در نماد زنگان …

سهم شفاف سازی کرده....