هرچه مرتبط است با ‘زمگسا’


در زمگسا با این …

پیشرفت سهم بسیار خوب بوده است و برخی...

زمگسا با این …

در نمورد زمگسا شرایط صورت های مالی...

زمگسا با این که …

سهم در بین شرکت های دامی وضعیت سرتری را دارد...

زمگسا در بین …

در کروه دام به نظر میرسد شرایط زمگسا ...

در زمگسا نیز …

از نظر شاخص صنعت به نظر این سهم در...

در نماد زمگسا با این …

در بازار باید روی زمگسا کمی بیشتر کار کرد ...

تحلیل تکنیکال زمگسا


زمگسا در بین این …

در نماد زمگسا بازهم شاهد تعدیل منفی بودیم...

تحلیل بنیادی کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌


درنماد زمگسا هم…

در گروه دام به نظر این سهم می تواند...

شرایط زمگسا

در مورد زمگسا به نظر تحولات خوبی در مسیر...

در زمگسا نیز به این

در بازار سهم را به واسطه تعدیل خوب می خرند...

در نماد زمگسا یک …

در مگسال انتظار این تعدیل را حقیقتا نداشتیم ولی....

در نماد زمگسا …

زمگسا هم گزارش خوبی را همراه با تعدیل زد...

در زمگسا افزایش سرمایه …

در بازار زمگسا را خوب می خرند ...

در زمگسا و گلدشت …

در زگلدشت تحولی در حوزه گزارش...

در نماد زمگسا …

باید اول گفت از نظر نموداری اماده یک...

تحلیل تکنیکال زمگسا


زمگسا با این …

در مورد این سهم در مجمع...

مگسال در اين شرايط …

اما در صورت

زمگسال در شرايط …

توصيه مي شود سهم را ...

تعديل مجدد مگسال …

قيمت سهم نيز محدوده

مگسال با شرایطی که…

اما باید توجه داشت که افزایش قیمت ...

شرایط مگسال در…

شنیده می شوداین شرکت امسال با احتمال