هرچه مرتبط است با ‘زشگزا’


تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس


در زشگزا با این که …

در این سهم خبر افزایش سرمایه از تجدید...

در زشگزا به این …

یکی از سهم هایی است که رشد بالایی را داشته...

زشگزا در این گروه …

در سهم های گروه زراعت بارها روی مگسال و زشگزا تاکید شده...

تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس


زشگزا با این که …

امروز به نظر باید روی زشگزا بیشتر کار کرد...

زشگزا به این …

در بین شرکت های گروه دام اکثرا گزارش های ...

زشگزا نیز در این …

سهم در مجمع ۱۰۴۰ ریال تقسیم کرده ...

تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس


در زشگزا به این …

سهم گزارش ۱۲ ماهه خوبی را نداشت و ...

درنماد زشگزا …

در این سهم بارها شفاف سازی زده است...

در نماد زشگزا به

این سهم گزارش بدی نداشت ولی ...

زشگزا تازه وارد گوشتی …

در بازار قرار است این سهم عرضه اولیه بشود ...