هرچه مرتبط است با ‘زبینا’


افزایش سرمایه در زبینا …

سهم با خبرهای افزایش سرمایه از تجدید مواجه شده ...

زبینا با این …

در مورد گزارش ها در این شرکت خیلی نمی شود...

در زبینا با این …

در مورد این سهم شایعاتی در بازار پیچیده که ...

زبینا در بین این …

در گروه کشت و دام گزارش ماهانه مگسال...

در نماد زبینا هم …

زبینا و به طور کلی گروه دامی این روزها...

در نماد زبینا …

در بین سهم ها روی زبینا و زقیام تاکید کردیم...