هرچه مرتبط است با ‘زاگرس’


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس- زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


تحلیل بنیادی زاگرس


تحلیل بنیادی برق زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


تحلیل تکنیکال زاگرس


تحلیل بنیادی زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


امروز مجمع زاگرس با …

امروز مجمع زاگرس از چند بخش مهم است...

تحلیل بنیادی زاگرس


تحلیل تکنیکال زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


زاگرس با این گزارش …

در گروه پتروشیمی فضای شاراک جم مارون هر ۳٫٫٫

تحلیل تکنیکال زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


تقسیم سود زاگرس …

در این سهم یعنی زاگرس با تقسیم سود ...

شرایط زاگرس و شفن نیز …

در این سهم یعنی زاگرس گفته است که....

زاگرس و شخارک

بازار به این گروه اعتماد کرده بود ولی...

در نماد زاگرس …

در میانه های بازار بود که گزارش دی ماه سهم آمد...

اثرات تعدیل زاگرس

هم ترین اثر تعدیل زاگرس در ...

در فضایی که زاگرس …

در بین پتروشیمی ها هر چه جلوتر می رویم...

گزارشی که زاگرس در …

گزارش ۹ ماهه زاگرس هم رسید...

بررسی تکنیکی زاگرس


در زاگرس با این…

امروز در گروه پتروشیمی...

در زاگرس با این…

در این سهم یعنی زاگرس قیمت ها را ...

تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


در زاگرس و خارک …

اوضاع در متانول کارها دارد جالب می شود ...

تحلیل تکنیکال زاگرس


شرایط زاگرس و خارک …

در مورد این دو سهم رشد قیمت متانول...

شرایط زاگرس …

در مورد این سهم رشد قیمت متانول...

تعدیل سود زاگرس …

بالاخره بعد از مدت ها یک تعدیل در...

با این گزارش زاگرس …

گزارش ۱۲ ماهه زاگرس منتشر شد...

در نماد زاگرس …

به نظر این سهم هم به رشد قیمت...

تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس


چراغ اول با زاگرس …

در مورد این سهم جز اولین سهم هایی بود که...

زاگرس حالا با …

در این سهم روزهای قبل در....

گزارشی که زاگرس …

رنج اخر وقت....

در خراسان و زاگرس …

خلاصه از وضعیت پتروشیمی....

بازگشایی زاگرس …

اگر نرخ گاز منطقی....

در نماد زاگرس …

دیروز مجمع زاگرس بود....

زاگرس مي آيد

بيشترين اثر را ...

شرايط زاگرس در اين …

همچنان معتقديم كه زاگرس

در زاگرس …

البته بازهم تاكيد مي كنيم شركت هاي ...

گزارش زاگرس به …

اما بازار ممكن است با اين گزارش

زاگرس و پرديس …

و اين يعني سهم با پي به اي

در گروه پتروشيمي …

دليل رشد زاگرس را بايد

در نماد زاگرس …

البته نكته مهم در مورد زاگرس

زاگرس ديروز را …

براي خريد با ديد

زاگرس و تحولات …

احتمالاً سهم در قيمت هاي

گروه پتروشيمي به …

خبر بسيار خوبي براي

رويدادي كه در زاگرس …

اگر كسي زاگرس را

در نماد زاگرس …

در روز هاي قبل از توقف

زاگرس با شرايط …

اما اگر حتي سود شركت در

زاگرس اگر امروز …

اگر به هر دليلي رفتار سهم

زاگرس با خبري كه …

قطعاً در مجمع اين موضوع

از زاگرس با …

اما فعلاً هدف او

در اين دو نماد …

از پرديس نيز شنيده مي شود

در زاگرس با …

در گزارش هاي پيش رو قيمت هاي

زاگرس با خبر مهم …

به نظرميرسد هدف

در زاگرس و مارون …

اين خبر بر مجموعه

در نماد زاگرس …

گفته شده همچنين سهم

در اين دو نماد …

شخارك و زاگرس به

زاگرس در حالي كه …

ما با فرض توليد و فروش

خبر بسيار مهم از سود …


نرخ گاز و سناريوي هاي سود زاگرس

اثرات نرخ گاز و سود زاگرس ...

زاگرس دست پر آمد …

پيش بيني کاهش مقادير توليد و

در زاگرس و ساير …

به نظر ميرسد بورس با علم

بازهم زاگرس …

در روز هاي قبل هم گفتيم كه

در نماد زاگرس …

در نوسان گيري اما

زاگرس با توانايي هاي …

سهامداران مي توانند با

پتروشيمي زاگرس در …

در منفي كامل امروز اين سهم

در نماد زاگرس …

امادر گزارش هاي بعدي قطعاً

در نماد زاگرس …

در گروه پتروشيمي تاكيد مي شود

بررسي بيشتر زاگرس …

سود امسال زاگرس در

زاگرس در حالی …

در حال حاضر سهم تنها با

زاگرس و تعدیل پر ابهام!

در حالی که تعدیل 50% را

توقف زاگرس در …


زاگرس نیز با …

در این شرایط شنیده می شود ...

در نماد زاگرس با …

نکته اخر این است که...

در نماد زاگرس با …

دو نکته مهم از سهم ...

در نماد زاگرس با …

گفته می شد که زاگرس در ...

شرایط زاگرس با …

زاگرس در قیمت های ...

زاگرس باز می گردد…

امروز این سهم در شرایطی بازگشایی می شود که ...

پتروشیمی زاگرس در …

سه ماهه اخیر برای این سهم ...

زاگرس در موقعیت …

امروز اگر این سهم در ...

شرایط زاگرس …

توصیه این است که تا ...

زاگرس با این خبرها …


در نماد زاگرس با …


در نماد زاگرس با …


از زاگرس خبر میرسد …


گزارش زاگرس در …


زلزله تعدیل زاگرس …


در نماد زاگرس با …


در نماد زاگرس با …


در نماد زاگرس …


شرایط زاگرس با …


شرایط زاگرس …


شایعات زاگرس …


در نماد زاگرس …


در نماد زاگرس …


عرضه مجدد زاگرس …


عرضه زاگرس …


زاگرس می آید ؟!


شرایط عرضه زاگرس …