هرچه مرتبط است با ‘رمپنا’


رمپنا به این …

در مورد این سهم وقتی بابازارهای جهانی ...

رمپنا به این …

سهم در این چند روز دو خبر خاص داشت...

شرایط رمپنا در …

در مورد سهم امروز به نظر خرید سهم ...

رمپنا هم از نظر …

نمیدانیم در مورد سهم چه بگوییم از نظر نموداری...

تحلیل تکنیکال رمپنا


در رمپنا با این خبرها …

رمپنا با این خبرها شرایط خوبی را تجربه میکند ولی...

در رمپنا به این …

در مورد رمپنا به نظر بازی کمی فرق میکند ...

در رمپنا هم به این …

سهم قیمت های...

دو اتفاق برای رمپنا …

دو اتفاق خوب برای رمپنا رخ داده است که...

در رمپنا با این …

گزارش ۹ ماهه سهم رسیده که خیلی ...

خبرخاص رمپنا که …

ببینید دیروز رمپنا یک شفاف سازی روی کدال گذاشت که ...

رمپنا در این فضا …

جو خوبی روی سهم شکل گرفته است...

در رمپنا با …

چند اتفاق برای سهم به زودی رخ داده است...

در نماد رمپنا هم …

گزارش هایی که از زیر مجموعه ها میرسد خیلی...

تحلیل تکنیکال رمپنا


در رمپنا با خبر …

در مورد رمپنا قطعا اتفاقات جالب خواهد شد ...

شرایط رمپنا در این …

در مورد رمپنا سهم به زودی...

رمپنا هم به این …

در افزایش سرمایه با دید خرید میان مدتی...

رمپنا در شرایط …

سهم از سوی حقوقی ها نظیر کارکنان و صندوق...

در رمپنا این …

شاید در بحث های نوسانی مشخص شدن قیمت برق...

رمپنا با این خبرها …

خبر افزایش سرمایه مپنا تایید شد...

رمپنا هم با این …

این سهم نیز خبرها را استارت زده است...

در مورد رمپنا با این …


تحلیل تکنیکال رمپنا


رمپنا در این که …

در مورد رمپنا سهم در قیمت های...

رمپنا در این فاز جالب …

فاز خبرهای این سهم عجیب است...

رمپنا در این شرایط …

در مورد رمپنا از قیمت های کم و حوالی...

رمپنا در این شرایط …

در مورد رمپنا از قیمت های کم و حوالی...

تحلیل تکنیکال رمپنا


شرایط رمپنا و …

دیروز هم در مورد رمپنا صحبت شد ...

رمپنا به عنوان یک …

در مورد این سهم برخی زیر مجموعه ها...

تحلیل تکنیکال رمپنا


تحلیل تکنیکال رمپنا


تحلیل تکنیکال رمپنا


رمپنا در این فضا …

واقعا رمپنا این روزها کمی چالشی معامله می شود ...

در رمپنا نیز با …

در مورد مپنا خبرهای مختلف داشتیم ولی...

در نماد رمپنا به این …

در مورد درامد این شرکت صحبت شد و هنوز هم معتقدیم...

رمپنا با این …

زمزمه های گزارش خوب در رمپنا د بازار پیچیده ...

تحلیل تکنیکال رمپنا


رمپنا امروز با …

به نظر منفی های امروز این سهم را بررسی کنید...

رمپنا در این …

در بازار سهم از خبرهای خوب صف بود ولی...

رمپنا با این که …

در بازاربرخی از افزایش سرمایه های سنگین از...

رمپنا هم امروز با …

در بازار این سهم نیز جز گزینه های است که...

رمپنا در این که …

در این سهم به زودی شاهد شفاف سازی...

تحلیل تکنیکال رمپنا


بازگشایی رمپنا با این …

در مورد این سهم انقدر حاشیه ها زیاد شد که ...

در رمپنا با این که …

در مپنا به نظر از امروز کمی فاز....

رمپنا نیز به این …

این سهم از ۳۶۰۰ شروع کرده و به نظر بعد ...

رمپنا در این …

رمپنا این طور صف شده و این طور صف می زنند نوبر است...

رمپنا همچنان با …

در مورد مپنا به نظر بازار روی سهم ...

تحلیل تکنیکال رمپنا


تحلیل تکنیکال رمپنا


بازگشایی رمپنا به …

در این سهم به نظر بعد از افزایش سرمایه...

رمپنا امروز با این

دربازار مپنا از این تصمیم بعید است ضرر کند ولی...

درنماد رمپنا …

این سهم چند روزی است در حجم است به نظر کمی...

در نماد رمپنا

حجم معاملات در حال بهبود و خبرهای مثبت...

در نماد رمپنا

در مورد این سهم بالاخره خبرهای خوب رسید ولی...

در نماد رمپنا

در مورد این سهم بالاخره خبرهای خوب رسید ولی...

در نماد رمپنا

در کوچه رمپنا هم عروسی شد ...

تحلیل بنیادی گروه مپنا


نگاهی به نمودار رمپنا


شرایط رمپنا

در مورد این گروه یعنی مپنا و بمپنا بارها صحبت شد ...

شرایط رمپنا با این

در مورد این گروه مپنا هنوز گزارش نداده ولی...

شرایط رمپنا با این

در مورد این گروه مپنا هنوز گزارش نداده ولی...

شرایط رمپنا با این

در مورد این گروه مپنا هنوز گزارش نداده ولی...

در رمپنا نیز …

در مورد این سهم گویا تغییرات...

در نماد رمپنا

در این سهم بالاخره از جا بلند شد و صف شد...

در نماد رمپنا

این سهم بالاخره از جا بلند شد و صف شد...

و بازهم رمپنا …

در بازار گفتیم که مپنادر قیمت های جالبی...

تحلیل تکنیکال رمپنا


در نماد رمپنا

وقتی در بازاری که تلفیقی مپنا ...

تحلیل تکنیکال رمپنا


در رمپنا نیز بازهم …

در ادامه روند انتشار صورت های مالی این سهم...

در رمپنا نیز بازهم …

در ادامه روند انتشار صورت های مالی این سهم...

در نماد رمپنا باید …

طی روزهای گذشته بارها نوشتیم که...

در نماد رمپنا باید …

در مورد این سهم باید اذعان کرد که ...

در نماد رمپنا باید …

در مورد این سهم باید اذعان کرد که ...

بمپنا و رمپنا هر دو …

برادر که نمی شود گفت رابطه پدر و پسری دارند...

بررسی تکنیکی رمپنا


بازی های رمپنا

رمپنا چرا بسته شد...

رمپنا به …

گزارش ها کامل شده...

رمپنا در این شرایط …

در مورد این سهم چند روزی است...

رمپنا در این شرایط …

این سهم دیروز خوب خرید شد...

رمپنا امروز به …

سهم در گزارش نلفیقی موفق شده...

رمپنا به این …

در بازار رمپنا بسیار پر حجم ...

رمپنا به این …

در رمپنا خبر میرسد که...

رمپنا در این شرایط …

در روزهای سخت فعلی رمپنا می تواند...

رمپنا در این شرایط …

در روزهای سخت فعلی...

در رمپنا به این گزارش …

گزارش تلفیق مپنا چند نکته مهم دارد ...

در رمپنا و بمپنا …

در مورد این دو سهم خبرهای پرداخت...

در رمپنا و بمپنا …

در مورد این دو سهم خبرهای پرداخت...

در رمپنا نیز …

دیروز هم در مورد این سهم صحبت شد...

شرایط رمپنا …

در مورد این سهم همه چیز برای رشد...

شرایط رمپنا …

در مورد این سهم بحث بر سر...

رمپنا در این …

در این سهم خبرهای خوبی میرسد...

رمپنا در این…

در این سهم زمانی که زیر ۷۰۰ تومان بود...

رمپنا نیزبه …

توصیه ما این است که....

رمپنا با این …

در مورد این سهم ....

در نماد رمپنا …

میخواهد تا کجا افت کند....

در قیمت های امروز رمپنا …

اگر به خاطر داشته باشید ...

در رمپنا و بمپنا …

به نظر اگر قرار بر مثبت بودن باشد...

بمپنا و رمپنا …

خبري كه هر دو سهم ...

مپنا نرفته برگشت !

اين سهم نيز امروز ...

در نماد شفن …

در اين سهم پتروشيمي ...

گزارش مپنا با …

سهامداران مپنا بايد ...

مپنا در گزارش پيش رو…

گزارشي كه در اين نماد ...

مپنا در شرايط …

شايد اگر زمان را مد نظر قرار دهيم معامله

در مپنا با …

قيمتي كه مي تواند با ...

در مپنا با اين شرايط …

در سوي ديگر اما شركت

با درج عسلويه در …

شرايط مپنا در اين صورت ...

در نماد مپنا …

در كنار اين شرايط ...

در نماد مپنا …

اخبار مهم از مپنا كه ...

در نماد مپنا …

3 خبري كه در اين سهم ...

در نمادمپنا …

در نماد مپنا امروز ...

در نماد مپنا اخباري از …

خبر مهمي كه براي ...

بازهم مپنا …

ارزش ذاتي اين سهم با ...

بازگشايي امروز مپنا …

بازگشت سهم با ...

بازگشايي امروز مپنا …

البته اخبار خوب

گروه مپنا با خبر …

در اين سهم همچنان تاكيد مي شود

تحولات مپنا …

براي نوسان قصد حضور در ...

مپنا در شرايط …

بايد به دنبال سهم هايي...

درمپنا با …

در مجموع به نظر نميرسد

اخباري كه مپنا را …

برخي معتقدند كه

در نماد مپنا …

خبري كه ديروز باعث ...

تحولات مپنا …

روند مپنا با اين خبر ...

تحولات مپنا …

منفي خوردن سهم خروج

در نماد مپنا …

درمجموع فعلاً فروشنده اين سهم

مپنا امروز را …

در اين نماد امروز ...

در حفاري و مپنا …

اما دقت داشته باشيد با

در نماد مپنا …

در اين سهم بحث مطالبات ...

خبري براي مپنا …

خبري كه براي مپنا

امروز مپنا در …

در نماد مپنا شايعه اي كه

بازهم مپنا …

رمپنا در حالي با ...

در مپنا …

نكته جالب در اين سهم حضور

در نماد مپنا …

مپنا در شرايطي امروز را ...

در نماد مپنا …

در قيمت هاي نزديك

در مپنا همه با …

ريسك گريزان كه از سهم

در مپنا با خبر…

در نماد مپنا بايد با ...

2 خبر از مپنا …

در مورد اثر اين قرارداد

دو سهم مپنا و بندر …

. از بين اين دو به نظر

مپناامروز را …

زمان رشد سهم ...

بازگشايي مپنا با …

توصيه مي شود اگر در

مپناامروز را …

امروز سهم به

2خبراز مپنا …

به نظر ميرسد تا قيمت هاي

در نماد مپنا با …


مپنا در شرايط فعلي …

از همين روست كه برخي

مپنا امروز را …


مپنا در گزارش …

از اين به بعدسهم

مپنا با خبر …

در كنار ان 3 گروه براي

مپنا با خبر …

خبر هنوز قطعي نيست

مپنا با شرايط …

مي توان گفت روز چهار شنبه

در نمادمپنا با …

به نظر ميرسد سهم در

مپنا در شرايطي كه …

اتفاق مهمي كه در مجمع ...

در اين سهم …

به خصوص اين كه عرضه هاي

مپنا امروز را …

حجم بالا اين شركت را

مپنا امروز را …

خريد در منفي كامل

در نماد مپنا …

روند شركت به خوبي

پاردوكس مپنا با …

سهم رشد قيمت

مپنا در كنار خبر…

اما در ان سو گزارش

در گروه مپنا …

در نيمه دوم 92 تا زماني كه

مپنا با شرايط …

دراين قيمت سپس به سمت

مپنا در روندي كه …

با اين قيمت بلوك نيز

مپنا در نقطه اي كه …

اما قيمت هايي كه

در نماد رمپنا با …

امروز مپنا براي نوسان گيري با

شرايط مپنا در …

سهم شرايط خوبي پيدا كرده اما در

مپنا در شرايطي كه …

حضور اين شركت مي تواند

رمپنا در روند …

نوسان گيران مي توانند

مپنا در حالي به …

حد سود و ضرر

مپنا دراين بين …

شرکت اعلام نموده است با توجه به

در نماد مپنا …

خريد در سهم در حال حاضر

شرايط امروز رمپنا…

امروز اگر سهم در قيمت...

در نماد مپنا …

سهامداران در مورد اين سهم

مپنا باز می گردد …

بازگشایی سهم به قیمت ...

شرایط مپنا با …

اما میان مدت ها می توانند

مپنا در حالی که …

دوخبرمهم برای سهم این که ...

مپنا امروز در …

امروز در حالی سهم با ...

تکمیلی: بازگشایی مپنا در …

نکتهی مهم این است که جو گروه ...

در نماد مپنا با …

بازگشایی امروز احتمالاً

مپنا و خبرهایی خوب …


در نماد مپنا با خبر …


شرایط مپنا با …


سهامداران مپنا با …


در نماد مپنا با …


خبرهایی از مپنا که …


چند ریال در سود مپنا …


خبرهای مپنا با…


در نماد مپنا و …


گزارش مپنا در …


شرایط مپنا در …


در نماد مپنا با …


سهامداران رمپنا با …


تسویه بخشی از مطالبات مپنا …


خبرهای رسیده برای مپنا …


در نماد رمپنا با …


خبرهای مپنا …


خبرهای مپنا با …


مپنا با خبر های …


شایعاتی از مپنا …


باز هم مپنا با …


در نماد مپنا …