هرچه مرتبط است با ‘رتاپ’


رتاپ از این …

این شرکت جز سهم های خوب و خاص گروه است...

رتاپ به این …

رتاپ را با دید میان مدت و بحث گزارش و افزایش سرمایه...

رتاپ بازهم …

روزهای قبل درمورد آپ و یا حتی های وب هم...

رتاپ در این مسیر …

در مورد این سهم اصلاح کرده و شرایط خوبی را داشته است ...

تحلیل بنیادی به تجارت الکترونیک پارسیان


در رتاپ نتایج به …

حقیقت امر این است که انتظار داشتیم با توجه به...

رتاپ در این که …

یکی دیگر از سهم هایی که گزارش ماهانه اخیر...

تحلیل تکنیکال رتاپ


رتاپ به این که …

رتاپ هنوز گزارش ماهانه نداده است ولی...

در رتاپ با این …

در مورد این سهم خبر بلوک می تواند شرایط را ...

قیمت رتاپ به …

رتاپ از نظر گزارش دهی بهبود داشته است ...

تحلیل تکنیکال رتاپ


روی رتاپ با این …

این روزها این سهم را باید با دقت بیشتری بررسی کرد...

تحلیل تکنیکال رتاپ


رتاپ در این شرایط …

در مورد گزارش های رسیده یکی از خاص ترین انها...

رتاپ هم در کنار …

این روزها نگاه بازار به گزارش ماهانه رتاپ است...

رتاپ در این فضا …

یکی از سهم هایی است که باید او ا زیر نظر گرفت...

رتاپ بعد ازاین …

این سهم را زیر نظر بگیرید در گزارش دهی ها...

رتاپ به این …

حضور رتاپ در بازار گسترش یافته و سهم...

رتاپ اگر این …

در مورداین سهم بازی های نوسانی هم ...

رتاپ یکی دیگر از …

بازی خوبی است که در سهم شکل گرفته ...

رتاپ کمی حرکت خود را …

جالب است که رتاپ ارزش بازار کمی دارد ...

رتاپ بعد ازاین که …

رتاپ را از نظر قیمتی و ارزش بازار منطقی دیدم...

در رتاپ با خبری که …

رتاپ اجاره ۱۵۰،۰۰۰ دستگاه پایانه فروش...

در نماد رتاپ …

ببینید سهم در این قیمت ها و این شرایط...

در رتاپ به …

عرضه تاپیکیش خبرخوبی برای سهم بود...

تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ


در رتاپ با این …

یکی از سهم هایی که در این مقطع در بازار...

در رتاپ با این خبر …

دیشب اواخر وقت بود که خبر عرضه بلوک دو شرکت...

در رتاپ هر دو عامل …

در بازار این سهم هم گزارش ماهانه را داده و هم...

در رتاپ هر دو عامل …

در بازار این سهم هم گزارش ماهانه را داده ...

در نماد رتاپ به این …

در مورد این سهم چند خبر پشت سر هم...

در رتاپ این خبر …

رتاپ در مورد مستر کارت توضیح داده است که...

تحلیل بنیادی رتاپ


در رتاپ نیز …

در نمادرتاپ به نظر گزارش ماه به ماه...

در نماد رتاپ …

سهم دیروز با یک بلوک از ...

در نماد رتاپ …

در این سهم همیشه صحبت کردیم ...

در نماد رتاپ نیز …

در مورد این سهم بهبود وضعیت در ...

در نماد رتاپ …

در این سهم بارها صحبت کردیم بحث ما ...

در نماد رتاپ نیز …

رتاپ را بیشتر زیر نظر داشته باشید ...

در نماد رتاپ امروز …

در این گروه رتاپ با همین شدت و سرعت...

در نماد آپ و رتاپ …

یکی از سهم های جالب بازار آپ است که...

در نماد رتاپ امروز …

در مورد این سهم خبرهای خوب رسیده...

تحلیل تکنیکی رتاپ


در نماد رتاپ …

بازار به جان اپ و اپرداز افتاده است...

در نماد رتاپ

در ان سهم افت قیمت ها بسیار اساسی...

در گروه رایانه رتاپ را…

در بین نماد ها درست است که ...

رتاپ در بین سهم های …

سهم بعد از افزایش سرمایه باز شده است...

رتاپ امروز در حالی …

در حالی که سهم تعدیل زده است که...

در نماد رتاپ و اپرداز …

باید این را گفت که در ماه های گذشته...

در مورد رتاپ نیز …

دیروز خبر افزایش سرمایه را داشتیم که...

در مورد رتاپ نیز …

در مورد این سهم افزایش سرمایه از...

در نماد رتاپ …

رکیش شایعه افزایش سرمایه ...

در رتاپ که …

دیروز در این سهم حجم خوبی معامله شد...

رتاپ با این خبر …

تا حدودی مدیران رتاپ بازاری هستند چرا که ...

رتاپ در این…

می توانند سناریو های جالبی را بسازند...

بازی رتاپ به …

در بازار خبر های که از رتاپ به گوش میرسد...

تحلیل تکنیکال رکیش


تحلیل بنیادی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)


در رتاپ نیز …

بازار انها را خوب می خرد...

رکیش و رتاپ و رانفور در …

این سهم ها شرایط واقعاً خوبی را دارند...

در رتاپ نیز باید …

در رتاپ چند روزی است که...

در نماد رتاپ …

شایعاتی به گوش میرسد که...

در رتاپ با شرایط …

در مورد این سهم یعنی رتاپ...

در رتاپ و رکیش به این …

در این سهم ها گویا تحرک برای ...

در رتاپ با …

مجمع در حالی تشکیل شد که...

رتاپ برای مجمع …

در این سهم یعنی رتاپ امروز...

در رتاپ نیز …

در این سهم بازار به گزارش ۱۲ ماهه...

رتاپ با این …

وقتی رکیش گزارش داد انتظارات از رتاپ...

در رتاپ نیز در این …

در رتاپ چند روزی است که...

در رکیش و رتاپ …

در مورد رکیش سهم در حالی متوقف شد...

در رکیش و رتاپ …

در مورد رکیش سهم دیروز متوقف شد...

در رتاپ و رکیش …

در مورد سهم های گروه رایانه گویا...

در نماد رتاپ …

با این که قیمت ...

در نماد رتاپ …

به نظر این سهم واقعاً سهم ...

ماجراهای رتاپ در …

دراین سهم شایعه خرید....

رتاپ در این قیمت …

دراین شرایط است که رتاپ باز می شود...

شرایط رتاپ در …

یکی از گزارش های خاص را داد...

رانفور و رتاپ …

در این سهم ها بازار خوب می خرد...

شرایط شبریز و رتاپ نیز …

در مورد این دو سهم باید گفت...

بازهم رتاپ …

در این سهم یعنی رتاپ دیروز ...

رتاپ در این …

این شرکت باز شده است و با...

در نماد رتاپ …

در این سهم درست به مانند رکیش...

در رتاپ …

با توقف رکیش رتاپ نیز مورد توجه بوده...

در این طرح بازهم …

در مورد طرح رونق گویا قرار است....

در رتاپ و رکیش …

نمودارهای شاخص صنعت و شرکت ها....

رتاپ و رکیش در …

پس از مدت ها که ....

رتاپ و رکیش با …

گزارش های ۳ ماهه....

در نماد رتاپ که …

گروه رایانه همیشه....

رتاپ با این …

خبرهایی که حاکی از....

رتاپ با این …

به زودی مجمع....

در رتاپ با این …

شاهد تعدیل منفی بودیم....

در رتاپ …

سهم در قیمت های....

دررتاپ با …

در این سهم جالب ...

رتاپ در این …

عاملی که این سهم را ...

رتاپ در قيمتي …

در صورت رسيدن يك

رتاپ با شرايط …

تحول جديد در سهم ...

در رتاپ با خبر …

اما در قيمت هاي

رتاپ در وضعيت …

به نظر ميرسد كه امروز سهم

رتاپ در گزارش …

اين دوسهم در حال حاضر ...

رتاپ در حالی که …

نوسان بین قیمت های ...

مجمع رتاپ با توجه به …

رتاپ در این شرایط اگر با قیمت

تجارت الکترونیک پارسیان با …

تعدیل سود این سهم در ...

شنیده هااز رتاپ با …

در بازار شایعاتی از

شرایط رتاپ …


بازگشایی رتاپ با …


رتاپ با خبرهای …


شرایط رتاپ که …