هرچه مرتبط است با ‘دی’


تحلیل تکنیکال دی


دماوند و دی هر دو …

یادشان امده اخر سال دارایی بفروشند...

وپارس و دی با این …

هر دو سهم گروه بانک فضا کمی...

بانک دی با …

گروه بانک واقعاً فضای خاصی را دارد...

در بانکی ها دی …

بعد از خبر تعدیل منفی ...

و حالا در دی …

وقتی از بیمه ها گفتیم....

در نماد دی با …


بانک دی در …


در نماد دی با …