هرچه مرتبط است با ‘دفارا’


تحلیل تکنیکال دفارا


دفارا بعد ازاین که …

در مورد دفارا بخشی از سود های این سهم...

تحلیل بنیادی دارویی فارابی


تحلیل تکنیکال دفارا


تحلیل بنیادی داروسازی فارابی و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی شرکت داروسازی فارابی


تحلیل تکنیکال دفارا


دفارا در بین دارویی ها …

این سهم همچنان در گروه دارو پیش می رود...

تحلیل بنیادی داروسازی فارابی


دفارا با این …

در بین دارویی ها سهم اصلاح خوبی کرده است...

تحلیل بنیادی دفارا


تحلیل بنیادی شرکت داروسازی‌ فارابی‌


تحلیل بنیادی داروسازی فارابی


تحلیل بنیادی دارویی فارابی


دفارا در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها انصافا دلر شفاف سازی خوبی داشت ولی...

تحلیل بنیادی دارویی فارابی


دفارا با این که …

در این سهم دفارا در گزارش ۶ ماهه تلفیقی...

تحلیل تکنیکال دفارا


تحلیل بنیادی داروسازی فارابی


دفارا در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها دابور را روزهای قبل بررسی کردیم...

دفارا در بین دارویی ها …

چند روز پیش هم در مورد سهم صحبت شد...

تحلیل بنیادی دارویی فارابی


در نماد دفارا

در نماد دفارا در این سهم دارویی پی به ای...

شرایط دفارا نیز …

دفارا سهم خوب بازار بوده و هست ولی...

دکیمی و دفارا را در …

هر دو پی به ای خوبی دارند و...

تحلیل بنیادی شرکت داروسازی فارابی


دفارا با این …

گزارش این دارویی به دلیل اهمیت ان

وضعیت دفارا …

در نماد دفارا به نظر قیمت جایی رسیده که ...

در دفارا نیز …

این سهم که صف فروش است...

در نماد دفارا …

در این سهم فضای بازار روی ان...

در دفارا با خبرهای …

از این سهم بعید بود ولی ناگهان ...

بازگشایی دفارا در این …

با توجه به مجمع....

امروز دفارا…

در اين سهم بازگشايي امروز ...

در نماد دفارا …

سهم با ديد بلند مدت

دفارا با خبر …

شرايط اين دارويي با ...

دفارا در شرايطي كه …

با اين افزايش سرمايه مي تواند

در دو شركت دفارا و دابور …

در شرايطي كه اين دو ...

دفارا در قيمت …

در مجموع به نظر ميرسد

دفارا در بین دارویی ها …

قیمت سهم در شرایط حال حاضر

شرایط دفارا …


بازگشایی دفارا و …


خبرها از دفارا…


داروسازی فارابی با …