هرچه مرتبط است با ‘دعبید’


دعبید بازهم با …

تا به امروز هر کسی سهم را ...

دعبید با این که …

بارها نوشتیم که دعبید ارزش بازار...

در نماد دعبید بازهم …

سهم انگار همیشه خبرهای خوبی را دارد...

دعبید در این فضا …

واقعا یکی از بهترین های گروه داروست ...

در نماد دعبید …

در نماد دکتر عبدی تحقق خوبی از سود ....

در نماد دعبید

یک شفاف سازی صورت گرفته است که ...

در نماد دعبید …

در مورد این گروه خبری رسیده است که اگر ...

بازهم دعبید با …

بازهم دعبید صف شده ما مخالف این...

دعبید با این …

بالاخره سهم روی تعادل را به خود دید ...

کاهش سود عبیدی با …


داروسازی عبیدی در حالی …