هرچه مرتبط است با ‘دسانکو’


تحلیل بنیادی سبحان انکولوژی


تحلیل بنیادی داروسازی سبحان انکولوژی و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سبحان انکولوژی


تحلیل بنیادی سبحان انکولوژی


دسانکو در بین دارویی ها …

دیروز هم در بین دارویی ها به دالبر و برخی دیگر...

دسانکو در این قیمت ها …

در این سهم با ۲۹۰ ریال سود و پوشش...

شرایط دسانکو با …

صدور مجوز افزایش سرمایه دسانکو هم...

در نماد دسانکو …

در مورد سهم در حالی گزارش...

تحلیل بنیادی دسانکو