هرچه مرتبط است با ‘دارویی’


در تیپیکو در دارویی ها …

در این سهم و در بخشی از زیر مجموعه ها...

در بین دارویی ها…

در این روز ها زیادی از صنعت دارو شنیدیم که...

ریشمک و سایر دارویی ها …

این بنده خدا ریشمک را چرا تحریم کردید...

در بین دارویی ها …

ریشمک در این ماه نفروخته است و برای این که...

در بین دارویی ها …

گزارش های مختلفی رسیده نه خیلی بد است و نه خوب...

دفارا در بین دارویی ها …

موج تحول به خوبی در بین دارویی ها دیده می شود...

دارویی ها با این …

در بین دارویی ها بازهم دالبر بهترین گزارش را داد...

گزارشات رنگ و وارنگ دارویی …

در این گروه گزارش ها تا به امروز خوب بوده ...

در دارویی ها به این …

در گروه دارو به نظر دالبر شرایط خوبی را دارد ...

در دارویی ها به این …

دارویی ها یکی در میان انگار خبرهای خوب و بد دارند...

در نماد های دارویی …

گزارش های این گروه نیز بد نیست دیروز در مورد...

در بین دارویی ها دلر …

اولین گزارش دارویی مربوط به دلر است...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها به نظر حالا در شرایط...

در دارویی ها با این …

در گروه دارو خبرهای مختلف از رشد قیمت گرفته تا ...

در نماد های دارویی باید به …

در گروه دارو باید سهم های خوب را زیرنظرگرفت...

در بازار دارویی ها با این …

در بازار گزارش دریشمک رسید نکته قابل توجه...

در نماد های دارویی با …

در بازار شناسایی سود غیرعملیاتی در دو شرکت...

در بین دارویی ها باید …

در این گروه دقاضی گزارش های خوبی داشت و...

در این دارویی ها …

دزهراوی با این خبر افزایش سرمایه به نظر...

در بین دارویی ها این …

در گروه دارو دیروز در مورد ریشمک صحبت کردیم...

در دارویی ها این دو سهم …

در بین نماد های دارویی نیز به نظر موج عرضه کمی...

در بین دارویی ها با …

امروز خبر مهمی را داریم در این گروه ...

در دارویی ها با …

در بازار تیپیکو به مجمع می رود به نظر سهم با...

دارویی هایی که با …

دیرو بعد از مدت ها دکیمی گزارش داد و کمی....

نماد های دارویی با این که …

بازار روی این گروه به دلیل ارزش بازار کم ، حمایت دولت و ...

تحلیل تکنیکال دارویی


در نماد های دارویی …

شاخص دارو وضعیت خوبی را پیدا کرده است...

در این دو گزارش دارویی …

نمی شود دو گزارش خوب از دو شرکتی که...

در نماد های دارویی …

بازار نیمچه اقبالی را به صنعت دارو داشته...

در بین دارویی ها با این …

دالبر امروز خبر داد که جای بدهی اوراق گرفته است ...

در بین دارویی ها با این …

امروز خبری منتشر شد که ...

دفارا در بین دارویی ها…

دفارا در شرایط جالبی قرار دارد...

در بین دارویی ها نیز …

با چراغ باید دنبال سهم دارویی گشت ...

در دارویی ها این دو شرکت …

در گروه دارو گزارش های مختلف در حال بررسی است ولی ...

شاخص دارویی ها


در نماد های دارویی نیز با …

قبل از هر چیز باید اذعان داشت شاخص گروه در...

در دارویی ها این سهم …

عبیدی واقعا یکی از بهترین های گروه داروست...

در بین دارویی ها نیز …

کم پیش می اید گزارش های دارویی خوب باشد ولی...

در بین دارویی ها نیز …

در گروه دارو به نظر اصلاح خوبی کردند ولی...

در دارویی ها این دو …

در بین دارویی ها دتماد فضای خوبی را دارد...

در دارویی ها با این …

در گروه دارو گزارش های ۱۲ ماهه که خیلی...

در بین دارویی ها …

دربین دارویی ها دکیمی گزارش داد ...

در این چند نماد دارویی …

در بازارچند نماد دارویی را که مرور می کنیم ...

در نماد های دارویی با این …

در بین سهم های دارویی کم پیش می اید که...

در نماد های دارویی …

در بازار در گروه دارو به نظر تحولات خیلی...

در نماد های دارویی باید …

در گروه دارو گزارش دالبر خوب بود ...

در دارویی ها این چند نماد را …

در مورد گروه دارو چند گزارش رسیده که...

در این دو دارویی با …

در مورد این دو دارویی یکی مثبت و خوب و دیگری منفی...

دراین چند نماد دارویی

در مورد این گروه هم وضعیت بنیادی خیلی خاص نبود...

در دارویی ها به …

سهم های گروه دارو شرایط بسیار خاصی را دارند...

در دو نماد دارویی …

در گروه دارو والبر امروز بری افزایش سرمایه...

در این دو نماد دارویی …

تا به امروز بازار خیلی حرکت خاصی ندیده است ولی...

در گروه دارویی با این …

در بازار در گروه دارو باید اذعان کرد اوضاع ...

در گروه دارویی با این …

در بازار در گروه دارو باید اذعان کرد اوضاع گزارش ها ...

در نماد های دارویی با …

در بازار در این گروه در مورد ریشمک صحبت کردیم که...

در نماد های دارویی …

در بازار امروز دپارس مشمول گره است...

در نماد های دارویی …

در این گروه بحث افزایش سرمایه والبر و اسوه ...

در نماد های دارویی …

خیلی در گروه دارو سراغ سهمی خاص رفت ولی...

در دارویی ها به این …

یک بار نوشتیم سهم هایی مانند ریشمک ، تیپیکو دالبر...

در این دو دارویی …

در این گروه روی دجابر دکیمی و برخی دیگر...

در دارویی ها با

در گروه دارو دفارا این روزها حسابی به ...

در نمادهای دارویی …

در این گروه کم کم گزارش ها دارند بهتر می شوند...

دارویی ها با این …

در مورد این گروه باید گفت که دجابر با ...

درنماد های دارویی نیز …

در این سهم یعنی دسبحا سهم رفت ...

درنماد های دارویی …

امروز دجابر برای افزایش سرمایه متوقف می شود...

در این چند دارویی با …

در گروه دارو باید سراغ خوب ها رفت که...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو را باید دقیق بررسی کرد...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو را باید دقیق بررسی کرد...

در نماد دارویی ها …

گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد ...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد بود...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد است...

در نماد دارویی ها …

شرایط برخی زیر مجموعه های دسبحا بد نیست...

در نماد کی بی سی در دارویی ها …

بعد از گزارش دالبر این دومین زیر مجموعه دسبحا بود که...

در این دو نماد دارویی

در مورد گروه دارو زمزمه افزایش نرخ این بار...

در نماد های دارویی …

در گروه دارو در مورد داسوه باید گفت که....

در نماد های دارویی …

در گروه دارو در مورد داسوه باید گفت که...

در نماد های دارویی …

در گروه دارو دیروز در مورد برخی...

در نماد های دارویی نیز

در این گروه یعنی گروه دارو نیز وضعیت ...

در نماد های دارویی نیز

وضعیت خوب است...

در نماد های دارویی نیز

در این گروه یعنی گروه دارو نیز وضعیت خوب است...

در دارویی ها نیز به

در گروه دارو فضا برای رشد قیمت نوسانی...

در نمادهای دارویی

در این گروه تیپیکو کم کم خود را برای...

در دسبحان در دارویی ها

در گروه دارو سهم خوب با گزارش منطقی...

در این دو دارویی …

سهم این گروه در گزارش های ۳ ماهه ...

در دارویی ها با این …

در این گروه به نظر روی قیمت های ...

در نماد های دارویی باید …

در این گروه روزهای قبل نوشتیم ...

در نماد های دارویی باید …

در ای گروه بازهم در مورد دقاضی باید نوشت ...

در نماد های دارویی باید …

در مورد این گروه امروز می خواهیم کمی بیشتر...

در نماد های دارویی باید …

در مورد این گروه در دلقما پیشرفت نسبت به سال گذشته...

در نماد های دارویی باید …

در مورد این گروه در دلقما پیشرفت نسبت به ...

در نماد های دارویی باید …

در مورد این گروه در دلقما پیشرفت ...

در این چند دارویی …

در این گروه هنوز گزارشی که به دل بشیند...

در دو سهم دارویی …

در این گروه قیمت هایی که باز می شوند ...

در دو سهم دارویی …


در نمادهای دارویی باید …

در گروه دارو امروز برکت باز می شود ...

در نمادهای دارویی باید …

در گروه دارو دیروز برکت ۲۱۲ ریال تقسیم کرد ...

در گروه دارویی ها …

در این گروه گزارش ها بد نبوده ...

بررسی جامع گزارش های دارویی از …

در گروه دارو شاید چند سهم نظیر...

در دارویی ها بازهم

در بین شرکت ها گزینه های مختلفی را...

در دارویی ها با این دو

در این گروه یعنی گروه دارو پدیده کم نیست ...

در بازگشایی های امروز دارویی …

در این بازگشایی ها کاسپیم اگر در قیمت های...

در نماد های دارویی …

در مورد این گروه یکی از خوبهای تقسیم سود...

در نماد دارویی …

در این گروه اسوه با تقسیم سود ...

شرایط برخی دارویی ها …

در این گروه یکی دیگر از شرکت ها تعدیل منفی زده...

شرایط این دو دارویی …

در این دو سهم دارویی یکی تعدیل منفی زده و دیگری تعدیل مثبت...

در تحولات دارویی ها…

در این گروه خبرهای ۴ سهم مورد بررسی...

در دارویی ها باید …

در این گروه دتولید هم گزارش بدی...

در دارویی ها باید …

در این گروه دکیمی را در این روزهای بازار...

در دارویی ها به این

گزارش های ماه به ماه گروه دارو...

در نماد های دارویی …

در بازار می بینیم گزارش های دارویی ...

در این دو دارویی …

در بازار همواره دجابر و دالبر مورد توجه بودند ....

در این ۳ سهم دارویی …

گزارش های ۱۲ ماهه ۳ سهم منتشر شده...

در نماد های دارویی

در بازار توجه به گروه دارو بیشتر شده...

در این دو دارویی …

در این گروه یعنی گروه دارو لقمان...

در گروه دارویی نیز با …

گزارش های این گروه میرسد به نظر ...

در این دو دارویی با …

در گروه دارو گزارش ها خاص نبود ...

در بین دارویی ها دابور …

دابور در بین دارویی ها امروز برای...

در بین دارویی ها دابور …

دابور در بین دارویی ها امروز برای....

در دارویی ها به این …

در این گروه افزایش سرمایه ...

نگاه به دارویی ها بازهم …

دیروز هم صحبت کردیم تقریباً هر روز داریم...

آخرین وضعیت دارویی ها با …

سری به سهم هایی بزنیم که در این چند روز...

آخرین وضعیت دارویی ها با …

گزارش های خاصی که منجر به رشد گروه...

در این ۳ دارویی با …

نگاهی به گزارش ۳ شرکت داشته باشیم...

در بین دارویی ها با این دو …

هر روز داریم در مورد برخی دارویی ها صحبت می کنیم ...

در این دو دارویی …

در مورد گزارش های دارویی نیز فضا بد نیست...

در گزارش دارویی ها …

سری به گزارشات ۹ ماهه و آذر ماه دارویی ها بزنیم ...

در این دو دارویی …

در مورد گروه دارو ابتدا به سراغ لقمان برویم که...

شرایط دارویی ها در …

در بین سهم های این گروه از نظر گزارش دهی...

شرایط دارویی ها در …

در بین سهم های این گروه برای نوسان ...

در این دارویی ها …

در گروه دار و یک خبر بد این که...

در این دارویی …

گزارش مهر ماه سهم منتشر شد...

دردارویی ها نیز …

در گروه دارو به نظر با این همه ...

در این دو دارویی …

به نظر نگاهی به دتولید و دشیمی بد نیست...

در این دو دارویی …

به نظر اگر کسی می خواهد در یک...

دارویی هایی که به …

از مهر به بعد گزارش های دارویی جذاب می شود...

در این نماد های دارویی …

گروه دارو دقیق مورد بررسی قرار گرفت ...

در دارویی ها نیز

هنوز بازار متوجه نیست که...

در دارویی ها به …

در این گروه دتولید گزارش داده که ...

در دارویی ها به این …

در این گروه خبر افزایش سرمایه دسانکو نیز امد ,..

در دارویی ها بازهم …

در مورد گروه دارو بازهم تاکید ما...

در دارویی ها این دو …

گویا خبر افزایش سرمایه رسیده است ...

در این دو دارویی …

در مورد دیران گویا امروز نماد متوقف می شود...

در این دو دارویی …

در مورد دتماد دیروز صحبت شد ...

در این دو دارویی …

در بازار در این روزها به نظر...

در این سه سهم دارویی …

در مورد سهم ها مجوز افزایش سرمایه ...

بازهم دارویی …

در بازار دارویی ها شرایط جالبی را دارند...

و بازهم دارویی …

در بازار و در گروه دارو به نظر هنوز...

نگاهی به گزارش دارویی ها …

در این گروه کمی قوی تر بررسی میکنیم ...

در این ۳ دارویی …

امروز گزارش های دارویی رسیده است

بازهم دارویی ها

سهم های این گروه با گزارش های...

در این دو سهم دارویی …

هنوز سهم های خوب پیدا می شود...

در دو سهم دارویی …

در مورد این گروه دیروز مفصل بحث شد...

در نماد های دارویی…

در این گروه دعبید زمان تشکیل جلسه...

در این دو دارویی …

در مورد این دو سهم یعنی...

در این ۲ دارویی …

در این گروه زهراوی امروز برای مجمع...

شرایط دارویی ها نیز …

خبرهای خوب در جریان است ولی...

در نماد های دارویی نیز …

کسی به گروه دارو توجه نمی کند...

در این دارویی به …

در مورد این دارویی عرضه...

در نماد های دارویی …

اوضاع دارویی ها بد نیست ولی...

در نماد های دارویی به …

بی سرو صدا دارویی ها رشد کرده اند...

شرایط دروز …

در مورد این دارویی باید گفت که...

در این دو دارویی …

از دفرا برخی می گویند ...

در دارویی ها به این …

در این گروه شرایط گزارش ها خوب بود ...

در دارویی ها به این …

در این گروه شرایط بسیار خاص است...

گزارش های دارویی که …

واقعاً برق از سرمان پرید...

در عرضه یک دارویی …

در گروه دارو گویا تامین اجتماعی می خواهد ...

در ۳ دارویی که …

در ۱۸ دی در مورد زهراوی صحبت شد و ...

در این دو دارویی …

در مورد این دو سهم به نظر در...

در دارویی ها به …

در مورد دجابر و گروه دارو بحث می شود...

دارویی ها به …

چند روزی است تعداد مثبت های این گروه...

در دارویی کوثر به …

این سهم جز معدود شرکت هایی بوده که...

در این دارویی ها …

گروه دارو فضای خوبی دارد...

در این دو دارویی به …

بارها در مورد والبر صحبت شد....

در این دو دارویی …

گزارش ۴ ماهه کی بی سی....

در این دو دارویی …

درخواست های مکرر خرید ....

اعتلا در بین دارویی ها …

باید این سهم را ....

در این دو دارویی …

واقعاً فضا بد نیست ....

دراین ۳ نماد دارویی …

یک بررسی دیگر در....

در دارویی ها با …

ببنید در بازار باید به....

در دو نماد دارویی …

پیش ازاین در مورد....

در این ۲ دارویی …

گزارش ۳ ماهه....

در این دو دارویی …

چراغ خاموش و بی هیاهو,....

در این دو دارویی …

دیروز هر دو سهم....

در ۳ دارویی که …

خبرهای خوبی میرسد....

در ان دو دارویی …

کمی کاهش سود ....

در این ۴ نماد دارویی …

باید اذعان داشت که ....

در این دو دارویی …

گروه دارو نیز ....

در این دو نماد دارویی …

در مورد گروه دارویی....

دو سهم دارویی …

امروز به مجمع می رود....

۳ دارویی که با …

قبل از هر چیز....

در این دو دارویی …

در روزهای قبل....

در این دو دارویی …

در این دو سهم....

در دارویی ها …

باید قبول کند و بپذیرد....

در نماد های دارویی …

به مجمع می روند....

در گروه دارو …

خبرخوبي براي گروه دارو...

در 4 نماد دارويي …

خبرميرسد عرضه اوليه ...

در نماد هاي دارويي …

كم ريسك ترين انها ...

در نماد پخش …

اين شركت را ...

3 شرکت دارویی با …