هرچه مرتبط است با ‘خصدرا’


خصدرا با این …

گزارش این شرکت رسید که اندک سود را دارد ...

در نماد خصدرا کمی این …

در این سهم یک جمله کمی سهامداران سهم را...

در نماد خصدرا …

در مورد این سهم باید گفت که خصدرا مقدمات...

خصدرا با تاکید بر …

به سهم روزهای قبل اشاره داشتیم که با حجم...

خصدرا در این شرایط …

از سهم زمزمه های مختلفی به گوش میرسد...

خصدرا در این …

کیسون هم گزارش داشت که خیلی ...

خصدرا با خبر …

خبررسیده است که صدرا هم به مجمع می رود ...

و بازهم خصدرا …

درنگاه اول با این سود خصدرا باید...

خصدرا با این خبرها …

سهم عجب بازی هایی دارد با ان همه زیان ...

در نماد خصدرا

سهم متوقف شده و به نظر تحولات مختلفی را...

تحلیل تکنیکال خصدرا


در خصدرا به این که …

سهم با خبرهای خوب گزارشی...

معجزه های خصدرا

با این گزارشی که داد از بازار پایه به بازار اصلی رسید...

معجزه های خصدرا

سهم با این گزارشی که داد از بازار...

در نماد خصدرا …

در این سهم باید به شدت او را ...

بازی خصدرا در …

خصدرا رو به پیشرفت بود ولی...

در نماد خصدرا …

در مورد این سهم بارها گفتیم بازار ....

در نماد خصدرا خبرهای …

این سهم دیروز با رشد قیمت به بازار آمد...

در نماد خصدرا خبرهای …

در مورد این سهم دیروز بازار شفاف سازی...

در نماد خصدرا …

پس از مدت ها این سهم نیز یک ...

در نماد خصدرا

سهم شوخی شوخی به...

در فاذر و خصدرا …

در این شرایط در هر دو سهم به خصوص...

در فاذر و خصدرا

در مورد هر دو سهم بارها صحبت کردیم...

خصدرا را در…

در این سهم حجم روزهای اخیر عجیب است...

در نماد خصدرا …

خصدرا دوباره مورد توجه قرار گرفته است ,..

نوسانات این دو سهم …

در بازار گفته می شود...

در نماد صدرا …

صدرا نمادي براي عبرت ...

خبرها در صدرا …

شايعه مهم در اين سهم خبر ...

افسانه اي به نام صدرا!


در نماد صدرا …


خبرهای صدرا با …


در نماد صدرا با …


ریزش مجدد صدرا!


در نماد صدرا …


شرایط جدید صدرا با …


با صدرا چه کنیم ؟!


در نماد صدرا با …


صدرا شفاف شده است ؟!


در نمادصدرا …


گزارش صدرا با …


در نماد صدرا …


در نماد صدرا از …


با صدرا چه کنیم …


آخرین وضعیت صدرا…