هرچه مرتبط است با ‘حمل و نقل’


در گروه حمل و نقل …

افزایش نرخ و حق دسترسی ها به این گروه باعث شده...

در گروه حمل و نقلی ها …

در مورداین گروه کمی فضا تغییر کرده است و شرایط...

در حمل و نقلی ها …

در این گروه خلاصه آستین همه بالاست و هر کسی...

در بین این شرکت های گروه حمل و نقل …

بازی در این گروه خیلی با شرایط بنیادی همراه نیست...

در گروه حمل و نقلی ها …

بازار روی حکشتی نوسانات عجیبی را تجربه کرده است ...

در گروه حمل و نقل این شرکت ها …

حسینا نیمه اول سال خوب بود درامد سهم نیز جالب بود...

شرایط گروه حمل و نقل …

گل سر سبد این گروه فعلا حکشتی است...

در حکشتی و حریل و حسینا …

در بین گروه حمل و نقل باید گزینه ها را بسیار...

در گروه حمل و نقل این دو …

اول در این گروه باید سراغ حکشتی رفت...

در گروه حمل و نقل با …

حفارس که این روزها با حاشیه های زیادی مواجه شده...

در حمل و نقلی ها به این …

در این گروه و در بین گزارش ها حتاید...

در گروه حمل و نقلی ها این ۴ نماد …

حکشتی را همچنان یکی از گزینه های...

حکشتی و گروه حمل و نقل را نیز …

دیروز هم در مورد این سهم صحبت شد...

در گروه حمل و نقل در حپارسا …

حپارسا واقعا شرایط سختی را دارد ...

گروه حمل در این دو سهم …

توجه بازار بیشتر روی این دو سهم است و همچنان...

سه شرکت گروه حمل و نقل که …

روزهای قبل در مورد حریل گفتیم فضای سهم خیلی...

در بین حمل و نقلی ها به این …

بازار به این گروه از دید نوسانی نگاه ...

در گروه حمل و نقل باید …

چشم که به این گروه می اندازیم سرامد آنها ...

در حمل و نقلی ها بهترین شرایط …

به نظر یکی از بهترین گزارش ها را ...

در حمل و نقل حریل و حتوکا …

در این گروه حریل بازی های جالبی را دارد و سهم...

در گروه حمل و نقل …

بازار در این گروه روی سهم هایی نظیر...

در گروه حمل و نقل …

بازار در این گروه روی سهم هایی نظیر ...

در گروه حمل و نقل این دو …

حکشتی واقعا دیروز شفاف سازی جالبی ...

در گروه حمل و نقل این دو …

در این گروه گزارش ۲ شرکت برای بازار جالب بود...

در گروه حمل و نقل با این شرکت ها …

در این گروه نیز جز گروه هایی بود که از نظر بنیادی...

حتاید در گروه حمل و نقلی ها …

از این گروه هنوز گزارشی بیرون نیامده است...

بازهم این دو سهم …

بحث روی گروه حمل و نقل است در مورد ...

در گروه حمل و نقل این دو …

چه از نظر نموداری و چه بنیادی هر دو سهم...

در گروه حمل و نقل …

در بازار حکشنی مثبت است ببنید این سهم...

حریل و توریل با حسینا …

در بین گروه حمل و نقل جو دیروز حسابی منفی شد...

در حپارسا ، حتاید و حسینا …

در گروه حمل و نقل حالا نخواستیم اسم همه...

حسینا و حریل و حتوکا …

به نظر هر ۳ شرکت خبرهای خوبی را دارند ...

در گروه حمل و نقل نیز …

در این گروه حبندر کمی عجیب است...

شرایط حمل و نقلی ها …

در بازار در این گروه حسیر گزارش داد که گزارش او ...

در گروه حمل و نقل حسینا …

در این گروه حفارس اگر رشد می کند مبنای...

در گروه حمل و نقلی ها باید به این …

این حفارس چیست که عالم این طور دیوانه اوست...

درگروه حمل و نقل این شرکت ها …

دربین شرکت های این گروه حریل از نظر اصلاح قیمتی...

در گروه حمل و نقلی …

حتاید گزارش ضعیفی داد ولی از ان سو با ...

در گروه حمل و نقلی …

از حسینا در روزهای گذشته به اندازه کافی گفتیم...

در حمل و نقلی ها بازهم

حسینا یک گزارش خوب را منتشر کرد ...

در حمل و نقلی ها بازهم

در مورد سهم های این گروه ابتدا افزایش سرمایه را در...

در گروه حمل و نقل

در نماد حپارسا دیروز کل سود تقسیم شد...

در گروه حمل و نقل

در نماد حپارسا دیروز کل سود تقسیم شد ...

در گروه حمل و نقل

در مورد این گروه حریل کم کم خبرهای مربوط ...

در گروه حمل و نقل

در مورد این گروه از نظر بنیادی شاید...

گروه حمل و نقل نیز …

دیروز در مورد این گروه صحبت شد که...

فضای گروه حمل و نقل نیز …

در گروه حمل و نقل باید با ذره بین دنبال گزارش خوب گشت...

در حمل و نقلی ها نیز …

در مورد گروه حتاید با وجود زمزمه تعدیل منفی...

در حمل و نقلی ها …

در مورد این گروه حسیر را برای نوسان ...

در گروه حمل و نقل …

در گروه حمل و نقل دیروز دو خبر مهم رسید که...

درگروه حمل و نقل

فضای قیمتی برخی سهم ها نشان از ...

در گروه حمل و نقل

زمزمه هایی از یک قرار داد در حسینا ...

در گروه حمل و نقل

زمزمه هایی از یک قرار داد در حسینا شنیده می شود ...

در گروه حمل و نقل

در این گروه همچنان فضای قیمتی برخی سهم ها...

در گروه حمل و نقل

در این گروه همچنان فضای قیمتی برخی سهم ها ...

در گروه حمل و نقل …

در این گروه بارها از حکشتی حسینا گفتیم هنوز...

در گروه حمل و نقل …

در این گروه بارها از حکشتی حسینا گفتیم...

در گروه حمل و نقل …

در این گروه بارها از حکشتی حسینا گفتیم ...

در گروه حمل و نقل باید …

در این گروه سراغ بالاس هم باید رفت که ...

در گروه حمل و نقل باید …

در این گروه سراغ ۳ گزینه میرویم اول...

در گروه حمل و نقل …

حفارس خیلی عملکرد خاصی نداشته است...

در گروه حمل و نقل

در گروه حمل و نقل بازار سراغ حسینا امده است...

در گروه حمل و نقل حفارس

در این گروه حکشتی را جالب می خرند ...

شرایط حمل و نقلی ها نیز …

در این گروه خبر افزایش سرمایه و تائید...

در گروه حمل و نقل …

در مورد این گروه خبرهای خوبی از ...

در نماد حمل و نقلی ها …

در مورد این گروه بحث بیشتر سر ...

در نماد حمل و نقلی ها …

در مورد این گروه توریل را خوب خریدند ولی...

در نماد های حمل و نقلی …

به نظر در این گروه حتاید خوب صف شده...

در نماد حمل و نقل …

در این گروه روی حفارس چه بازی هایی که ...

در حمل و نقلی ها …

در گروه حمل و نقل گزارش های مفصلی رسیده است...

در گروه حمل و نقل دو سهم …

بازی هر روز روی یک سهم میچرخد...

در حمل و نقلی ها …

در مورد این گروه حرف زیاد زده ایم ولی...

در حمل و نقلی ها باید …

در این گروه سهم های خوب در حال...

در حمل و نقل باید …

در این دو سهم ...

در حمل و نقلی ها …

در این گروه روی دو سهم بیشتر بحث می کنیم...

حمل و نقلی ها …

بازی دارد کمی هیجانی می شود..

شرایط گروه حمل و نقل …

در این گروه شایعه شده به زودی...

بازی های حمل و نقلی ها در…

در مورد این گروه حکشتی جمع شد...

در ۲ نماد حمل و نقلی …

در مورد این گروه یعنی حمل و نقل...

در گروه حمل و نقل …

باردیگر در مورد حتاید باید صحبت کنیم...

در گروه حمل و نقل …

در مورد حتاید که بلوک ۶۳% این شرکت...

در گروه حمل و نقلی با …

یک باردیگر در مورد حتاید می گوییم که...

در گروه حمل و نقل …

در این گروه برخی روی حفارس...

در گروه حمل و نقل …

اگر دیشب روحانی و صحبت های او را...

این ۳ سهم حمل و نقلی

سه سهم حتوکا حتاید و حسینا ...

در نماد گروه حمل و نقل …

پس ازاین که شایعه افزایش سرمایه...

در گروه حمل و نقل …

روزهای قبل در مورد حتاید گفتیم که...

گروه حمل و نقل …

گزارش ۹ ماهه حسینا می تواند...

در شرکت های حمل و نقل …

در مورداین گروه حمل و نقل دریایی...

در این ۳ شرکت …

در مورد گروه حمل و نقل حرف زیاد است ولی...

در گروه حمل و نقل …

شایعاتی از پوشش و تحقق مناسب....

در گروه حمل و نقل …

در مورد این گروه باید گفت که....

در بین شرکت های حمل و نقل

باید سراغ گزینه هایی رفت که ....

اين دو شركت حمل و نقلي …

خيلي توصيه نمي كنيم ...