هرچه مرتبط است با ‘حسینا’


در نماد حسینا

دربین نماد های گروه حسینا واقعا...

تحلیل بنیادی خدمات بندری سینا


در نماد حسینا به این …

در بازار وصنعت به نظر در این سهم شاهد گزارش...

در نماد حسینا به این …

خب از این سهم در روزهای گذشته به اندازه ...

در نماد حسینا نیز …

در مورد این سهم به نظر از نظر بنیادی شرایط بدی...

در نماد حسینا

در مورد این سهم سهم با وجود عدم ارائه....

شرایط حسینا

در مورد این سهم اگر گزارش آبان برسد ...

در نماد حسینا …

دیروز در مورد گزارش ماهانه او صحبت ...

در نماد حسینا …

این سهم در یک پارادوکس عجیب گیر کرده...

تحلیل بنیادی توسعه خدمات دریایی و بندری سینا


در نماد حسینا

حسینا و حتاید واقعا جز خوب های گروه هستند...

در بازگشایی حسینا …

واقعا سهم شرایط خوبی را برای بازگشایی ...

در گزارش حسینا …

در این سهم به نظر اگر تعدیل نزند ...

در گزارش حسینا …

در این سهم به نظر اگر تعدیل نزند و در قیمت...

حسینا به این …

سهم ۹۵۰ ریال تقسیم کرد به نظر حسینا داران باید ...

در نماد حسینا …

در نماد حسینا سهم در مجمع...

تحلیل تکنیکی حسینا


در نماد حسینا …

در این سهم به نظر با این خبرها باید ...

شرایط حسینا

در این گروه گزارش حسینا خوب بوده است,...

در نماد حسینا …

گزارش حخزر جالب نبود ولی...

در نماد حسینا هم …

در این روزها بازار حسینا را خیلی...

در نماد حسینا نیز …

در گروه حمل و نقل گزارش حسینا بد نبوده ...

نگاهی به نمودار حسینا


در نماد حسینا نیز …

در مورد این نماد انتظار از سهم بیشتر بود ...

در حسینا نیز باید …

در این سهم به نظر گزارش خوبی را...

تحلیل بنیادی توسعه خدمات دریایی و بندری سینا


شرایطی که حسینا …

یکی از سهم های خوبی است که ...

شرایطی که حکشتی و حسینا …

دیروز سهم با رشد قیمتی مواجه شد...

در حسینا با این بودجه …

در مورد این سهم پس از تعدیلات منفی...

نگاهی به نمودار حسینا


گزارشی که برای حسینا …

در مورد این سهم پس از تعدیلات منفی...

تحلیل بنیادی حسینا


تحلیل تکنیکال حسینا


در نماد حسینا …

به نظر این سهم روند سود اوری...

تحلیل تکنیکال حسینا


در حسینا افزایش سرمایه …

مهم ترین خبر در مورد این سهم...

و بازهم حسینا …

در بازار حسینا یه تعدیل منفی...

در مجمع حسینا این …

در مورد این سهم در مجمع ,...

حسینا پس از …

در شفاف سازی اخیر گفته است...

در حسینا به …

سهم در بازار حوالی...

در حسینا با این…

سهم تا به امروز حاشیه های زیادی را...

در حسینا فضای …

در یکی از عجیب ترین گزارش ها ...

حسینا در این…

در این سهم نیز حسابرس ...

در حسینا نیز …

سهم عجیبی است در حالی با توقف...

شرایط حسینا …

در این شرایط سود ...

حسینا هم با خبرهای …

در مورد حسینا بالاخره خبر...

شرایط حسینا …

در بازار شایعه شده است که...

در نماد حسینا …

در بین شرکت های گروه حمل و نقل...

در حسینا به …

افزایش سرمایه مجدد جدی است و حیاتی...

در این ۳ سهم …

شروع به خرید کردند که ....

در نماد حسینا …

در روزهای قبل نیز از حسینا گفته ایم....

حسینا را در …

زمزمه هایی شنیده می شود که....

حسینا هم با …

خبرهای مهم این سهم را باید...

حسینا با این که …

وقتی از حسینا حرف می زنیم....

در نماد حسینا …

بالاخره حسینا به بازار باز آمد....

بازگشایی حسینا با …

حسینا به بازار باز می گردد....

بازگشایی حسینا …

بورس از شرکت ها....

حسینا با این شرایط…

مجمع خوبی را داشته....

حسینا در این …

در مورد این شرکت....

در حتاید و حسینا هم به …

دیروز هم گفتیم که....

در نماد حسینا …

این سهم از نظر بنیادی ....

تحلیل بنیادی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا


در نماد حسینا …

در مورد این شرکت...

حکشتی و حسینا به …

در شرایطی هر دو با ...

در نماد حکشتی و حسینا…

پول خوبی به سهم تزریق شد....

حکشتی و حسینا …

امروز خوش می درخشند....

در حسینا و …

باید دقت کرد....

معجزه حسينا!

يكي از پر بازده ترين سهم هاي ...