هرچه مرتبط است با ‘حسیر’


تحلیل بنیادی حسیر


تحلیل بنیادی شرکت ریل سیر کوثر


تحلیل بنیادی شرکت ریل سیر کوثر


تحلیل بنیادی شرکت ریل سیر کوثر


در نماد حسیر …

خبر خاصی در دل سهم نیست...

در نماد حسیر در …

سهم گزارش های خوبی داشت و حالا هم ...

حسیر در این شرایط …

این سهم دست به شفاف سازی زده...

حسیر در شرایطی که …

دیروز بلوک حسیر انجام شد و سهم...

در نماد حسیر نیز …

در مورد این گروه حتاید تازه حرکت کرده ...

در حسیر و حریل …

دیروز بلوک انجام شد ...

شرایط حسیر …

بعد از تعدیل حریل حسیر را نیز داشتیم که...

در نماد حریل و حسیر …

حرکت تازه ای در این گروه اغاز شده...

در نماد حسیر …

در گروه حمل و نقل بازار تازه ....

حسیر نیز امروز …

امروز عرضه حسیر را داریم شرکت...