هرچه مرتبط است با ‘ثنوسا’


در ثنوسا این که ..

ثنوسا دنبال خبرهای خاص است ولی...

ثنوسا در فضای نوسانی …

اگر سهم بالای ۱۰۰۰ ریال بازمیشود ...

ثنوسا با این …

سهم به مجمع رفته و برمیگردد...

خبر ثنوسا روی …

خبر بسیار خوب برای سهم است ...

در ثنوسا با این …

در این سهم گفته می شود کار فروش ...

ثنوسا و وساخت با این

دیروز بارها به این موضوع اشاره شد...

در ثنوسا باید به …

در مورد این سهم ببنید بحث بر سر...

شایعاتی از ثنوسا که …

در گروه ساختمان دو موج وجود دارد...

شرایط ثنوسا در …

باید خیلی مراقب بود خبرها عجیب و خاص است...

در ثنوسا هم به …

از قبل اگر کسی بگوید در گزارش ها...

در نماد ثنوسا …

در مورد این گروه جو مثبت شده ولی ...

تحلیل تکنیکال ثنوسا


ثنوسا به این …

در مورد این سهم خیلی ....

در نماد ثنوسا با …

در مورد این سهم از نظر بنیادی....

ثنوسا و وساخت بازهم …

بازهم شاهدیم سود اغازین راه...

در نماد ثنوسا …

در مورد این سهم امروز ....

در شرایطی که ثنوسا با …

برنامه ای برای رشد سهم....

راهي كه نوسازي مي رود …

به نظر ميرسد افت ثنوسا

در گروه ساختمان ثنوسا …

تنها امید این سهم می تواند ...

امروز در نماد ثنوسا …


خبرهایی از نوسازی که …


شرایط پیش رو نوسازی و ساختمان


وضعیت ثنوسا…