هرچه مرتبط است با ‘ثتران’


در نماد ثتران …

این سهم شروع به فروش برخی زمین ها کرده...

در نماد ثتران به …

در این گروه درست اشاره کردیم...

و بازهم ثتران …

دقت کرده اید که چقدر جالب است...

در ثتران نیز…

در این سهم تعدیل منفی عجیبی زده ...

ثپردیس و ثتران در این …

در این گروه به نظر سهم هایی مثل ...

در نماد ثتران …

در گروه ساختمان فقط شانس این است که...

تحلیل تکنیکال ثتران


نگاهی به نمودار سرمایه گذاری مسکن تهران


ثتران و ثمسکن در این فضا …

شرایط کمی خاص است....

ثتران پس از مجمع …

یک روز مثبت و دو روز منفی....

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری مسکن تهران


ثتران و ثشرق را …

بالاخره این دو سهم نیز ....

در نماد ثتران…

به نظر ميرسد با توجه به قيمت

ثتران در شرایط …

در این شرایط این سهم

شرایط ثتران با …