هرچه مرتبط است با ‘تپمپی’


تپمپی به این که …

در بازار شاهد گزارش های این سهم بودیم...

تحلیل بنیادی پمپ سازی ایران


تپمپی به این که …

این سهم را نیز با دید...

تپمپی را دیروز …

دیروز این سهم را به واسطه خبرهای ...

تپمپی به این …

در مورد تپمپی باید این سهم را زیر نظر گرفت...

تپمپی هم در بین این …

خیلی روی بنیادی این سهم نباید مانور داد ولی...

در تپمپی این سود …

باید صبر کرد که فضای سود تلفیقی سهم...

تپمپی با این که …

سهم در بازار مورد توجه قرار خواهد گرفت...

تپمپی به این که …

سهم امروز برای مجمع متوقف می شود ...

تپمپی با این خبر به …

در این نماد خبر افزایش سرمایه تصویب شد...

در تپمپی با این خبر …

سهم از نظر نموداری شرایط بدی را نداشت ولی ...

در نماد تپمپی با این …

در این سهم چند روزی مثبت بود و ....

در نماد تپمپی نیز …

این سهم امروز متوقف می شود ...

درنماد تپمپی با

در این سهم به نظر سهم اگر در قیمت های...

در تایرا و تکمبا و تپمپی

این سهم ها گزارش های خوبی دادند ...

در تپمپی اگر با این …

در این سهم یعنی تپمپی دیروز بلوک...

در نماد تپمپی …

در بازار این سهم پس از افزایش سرمایه...

تپمپی را امروز …

در مورد این سهم تعدیل خاصی نداده ...

بازهم تپمپی …

به نظر خبر مهم در مورد این سهم...

در نماد تپمپی …

در مورد این سهم با تقسیم سود...

درنماد تپمپی …

در مورد این سهم منطقی بود...

دربازگشایی تپمپی …

در مورد این سهم منطقی است ...

در نماد تپمپی …

این سهم به نطر باید سریعتر باز شود...

در نماد تپمپی به …

سهم شفاف سازی از سود لازم است...

شرایط تپمپی در …

خبرهای خوب یکی یکی میرسد...

تپمپی را دیروز به …

این سهم بازیگران خاص خود را دارد ...

و بازهم تپمپی …

بازهم صحبت سر تپمپی است....

در تپمپی هم به …

گزارش یکی از زیر مجموعه ها بد نبود ...

در تپمپی هم به …

در گروه تجهیزات روی تایرا مدام ...

در تپمپی با این …

در این سهم مهم ترین شرکت...

در نماد تپمپی …

این سهم پس از ثبت افزایش سرمایه...

در تپمپی با این…

سهم امروز در حالی که...

در تپمپی بالاخره با …

این سهم که اسیر صف فروش شده...

درنماد تپمپی …

دیروز بالا تا پایئن سهم عرضه شد که...

در تپمپی به این…

در مورد سهم خبرهای جالبی رسیده...

در تپمپی هم با …

در این سهم به نظر بازار...

در تپمپی به …

این سهم با داشتن سود تلفیقی مناسب...

در نماد تپمپی …

در مورد این سهم دیروز هم صحبت شد که...

در نماد تپمپی …

در مورد این سهم دیروز در قیمت...

در نماد تپمپی به …

سهم به مجمع رفت ...

در تپمپی به …

در مورد این سهم به نظر در ...

در نماد تپمپی …

در مورد این سهم بارها از قبل صحبت...

هر دو سهم با …

تپمپی دیروز باز شد سهم با....

تپمپی در این …

در مورد این سهم به دلیل اماده نشدن....

خبر تپمپی به …

نماد تپمپی متوقف می شود....

در تپمپی با این …

چند وقت قبل روی ان مثبت بودیم ولی....

در نماد تپمپی …

مدت ها بود خیلی نمی نوشتیم....

تپمپی در این بازار …

طبق شفاف سازی رشد سود ....

تپمپی در این بازار …

طبق شفاف سازی رشد....

تپمپی با این …

اگر به خاطر داشته باشید....

شرایط تپمپی …

اگر قرار باشد با....

در این دو شرکت با …

در مورد این دو شرکت....

تپمپی را با …

برای نوسان گزینه ها....

در نماد تپمپی …

گزارش خوبی داده ولی....

تپمپی را نیز …

یکی از سهم هایی که....