هرچه مرتبط است با ‘بکهنوج’


شوک بکهنوج به برقی ها !

گزارش بکهنوح یعنی باید تسهیلات را کنار سایر موارد بررسی کرد...

در بکهنوج باید …

در مورد این سهم باید گفت به شدت ...

بکهنوج به این …

در مورد این سهم دیروز هم بحث شد...

در نماد بکهنوج …

سهم از نظر نموداری اماده یک رشد است...

بکهنوج در این بازی این بار …

در بین نیروگاهی ها به نظر وضعیت کهنوج بد نبود ...

امرو با بکهنوج …

و حالا موعد عرضه اولیه سهم در بازار فرا رسید...

در نیروگاهی که …

با ثبت افزایش سرمایه آماده عرضه اولیه شد...