هرچه مرتبط است با ‘بکام’


بکام در این که …

از همان ابتدا کسی بکام را با دید عملیاتی نمیخرید...

در نماد بکام با این …

به نظر ومعادن با شفاف سازی که زده قصدداشته...

در مورد بکام …

سهم رشد خوبی را داشته است...

بکام در این که …

سهم دیروز شفاف سازی زده است که...

در بکام با خبر …

بکام را کسی عملیاتی نمیداند از همین رو...

بکام در این شرایط …

سهم این روزها مثبت است بازی این سهم...

بکام با این …

در بازار ناگهان صف سنگین برای این سهم تشکیل شد...

بکام با این خبرها به نظر …

بکام جوری شاف سازی زده است که انگار همه...

بکام در این شرایط …

در مورد این سهم حقیقی و حقوقی خوب می خرند...

تعدیل منفی بکام به این …

بکام با عدم تحقق فروش زمین مواجه شده و زیانش...

در نماد بکام …

در بکام سهم بالاخره شفاف سازی زده است...

در نماد بکام …

با این خبربکام ...

درنماد بکام خبرهایی که…

در بکام خبرهای مختلفی به گوش میرسد ولی...

درنماد بکام خبرهایی که…

در بکام خبرهای مختلفی به گوش میرسد ولی...

در بکام شرایط

در این سهم حقوقی و حقیقی خوب سهم را می خرند...

در نماد بکام باید …

در مورد این سهم حجم معاملات بسیار...

در نماد بکام هم

در این سهم بحث فروش زمین شرکت...

در بکام با خبر …

در مورد این سهم به نظر خبرهای جالبی از ...

در نماد بکام هم …

در گروه برق عملکرد بکام بد نیست سهم ...

در بکام با خبرخوب …

بکام در حالی که ۱۰۲ریال سود اعلام کرده...

در نماد بکام نیز …

در مورد این سهم شکل و نوع معاملات...

در نماد بکام نیز …

در مورد این سهم زمزمه هایی از ...

در نماد بکام نیز

به نظر یکی از خوب های گروه برق ...

در گروه برق بکام را …

در این گروه بسوئیچ و بکام را خوب می خرند...

در نماد بکام …

بکام دیروز گزارش داد گزارش ماه به ماه ...

در بکام با این …

در این نماد گل زدن و گل دادن مد شده ...

در نماد بکام …

بدون تقسیم سود امروز باز می شود...

در نماد بکام …

این سهم امروز متوقف می شود...

در بکام با این …

دیروز هم این سهم باز شد ...

بکام با این …

در مورد این سهم زمانی سهم برای...

بازهم بکام به این …

در این سهم بارها بر بازی نوسانی...

در نماد بکام به …

در مورد این سهم دیروز هم بحث شد...

در نماد بکام به …

در مورد این سهم طبق برخی شایعات...

در نماد بکام …

بازار روی این سهم به دلیل رسیدن...

بکام و این تعدیل …

در این سهم همه فکر می کردند برای...

بازهم منفی بکام …

همه از فروش دارایی صحبت می کردند...

در بکام هم به …

در این سهم چند روز قبل گفتیم برای...

در این دو نماد …

بخواهیم دلایل بنیادی جور کنیم...

بازهم شایعات بکام به …

در این سهم شایعه شده در بحث....

بکام در این بازار …

طبق شفاف سازی دیروز .....

بکام با این که …

دیروز خوب معامله شد....

بکام با این خبرها …

تعدیل سود سنگین زده است !

تحلیل بنیادی کابلهای شهید قندی


بکام نیز در این شرایط …

فضا کمی خاص است....

بکام در شرایط …

این سهم با توجه به ...

بکام با تغییر شرایط …

برخی شایعه کردند بکام

در نماد بکام …

با شنیدن این خبر از ...

سهم پر نوسانی مانند بکام …

بکام در شرایط فعلی ...

در نماد بکام …

سهم در روز های گذشته ...

خبرهای بکام در …

منطقی تر این است که این سهم را...

بکام با …


شرایط بکام درحالی که …


شرایط بکام با …


شرایط فعلی بکام در…


در نماد بکام …


رشد سود قندی …


قرار داد جدید بکام …


بکام با خبر …